Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 - podsumowanie

Czwartek, 31 grudnia 2015 (05:54)

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2015 wzięło udział 430 zakładów działających na terenie Polski. Przełożyło się to na próbę 160 357 pracowników, co umożliwiło zaprezentowanie wynagrodzeń aż na 421 stanowiskach pracy. Dominującą rolę w badaniu odgrywają zakłady o profilu produkcyjnym. Stanowią one 72 proc. całej próby. Oddziały o profilu usługowym i handlowym to odpowiednio 9 proc. i 19 proc. wszystkich uczestników.

Wynagrodzenia w raporcie analizowane są pod kątem wybranych kryteriów, szczególnie istotnych z punktu widzenia różnicowania płac. Jednym z nich jest pochodzenie kapitału firmy. Kolejne edycje raportu wykazują, że wynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych bywają bardzo różne, a największe dysproporcje obserwuje się w przypadku stanowisk z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Nie inaczej jest w tym roku. Dyrektorzy generalni z firm zagranicznych otrzymują wynagrodzenie całkowite o 35 proc. wyższe niż w firmach polskich. Różnicę przekraczającą 30 proc. odnotowano także na poziomie dyrektorów jednostek biznesu oraz dyrektorów pionów (DI). Wśród pracowników fizycznych, wsparcia i specjalistów, wynagrodzenia całkowite różnią się w mniejszym stopniu - od kilku do maksymalnie dwudziestu procent.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 prezentuje również wynagrodzenia w firmach różnej wielkości, przy czym wielkość firmy definiowana jest na dwa sposoby: poprzez wielkość zatrudnienia oraz wielkość rocznych przychodów. Jeżeli chodzi o wielkość zatrudnienia, to w analizach rozróżniono trzy grupy zakładów: do 200 pracowników, od 201 do 1000 pracowników i zatrudniające powyżej 1000 pracowników. Ocena stawek płac z tej perspektywy zwraca przede wszystkim uwagę na występowanie niewielkich różnic w przypadku firm średnich i największych oraz widocznie niższe płace w firmach mniejszych. Ze względów oczywistych jest to zauważalne przede wszystkim na szczeblach kierowniczych i dyrektorskich. W przypadku stanowisk z niższych poziomów, zjawisko to traci na sile, a nawet zanika.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Kryterium wielkości przychodów dzieli z kolei uczestników badania na kategorie firm osiągających roczne przychody: do 100 milionów zł, od 101 do 1 000 mln zł i powyżej 1 000 mln zł. W tym przypadku, na większości poziomów, wynagrodzenia w firmach należących do pierwszej i drugiej grupy są do siebie podobne, a swoją wysokością wyróżniają się kwoty wypłacane pracownikom z firm o przychodach przekraczających 1 000 mln zł. I tak, na przykład, wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych początkujących to odpowiednio 2489 zł, 2577 zł i 2831 zł. W przypadku starszych specjalistów odnotowano wartości rzędu 6150 zł, 6488 zł i 7102 zł. Warto zwrócić uwagę na płace całkowite dyrektorów generalnych i dyrektorów pionów (DII), którzy w firmach o najwyższych przychodach zarabiali odpowiednio 73 901 zł i 42 033 zł.

Istotnym kryterium podziału, wykorzystywanym szczególnie w przypadku analizy wynagrodzeń na stanowiskach z niższych szczebli, jest kryterium geograficzne, utożsamiane w niniejszym opracowaniu z podziałem wojewódzkim. Wśród kluczowych wniosków na pewno warto zauważyć, że w dwóch regionach (na Śląsku i Mazowszu) płace doświadczonych pracowników fizycznych przekroczyły już 3300 zł. Z drugiej strony, w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim wynagrodzenia całkowite w tej grupie są niższe niż 2800 zł - mediany ukształtowały się odpowiednio na poziomie 2727 zł i 2771 zł. W przypadku doświadczonych specjalistów już tylko w województwie lubuskim odnotowano medianę wynagrodzeń całkowitych niższą niż 4000 zł, dokładnie 3853 zł. Z kolei województwo mazowieckie jest jedynym, w którym wartość ta przekroczyła 5000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Uzyskana w tegorocznym raporcie próba pozwoliła wyodrębnić 13 różnych branż, w tym po raz pierwszy budownictwo i projektowanie oraz - stającą się polską specjalnością - branżę BPO/SSC. W sektorach tych mediana wynagrodzeń doświadczonych specjalistów (poziom SD) wyniosła odpowiednio 5167 i 5000 zł. Jeszcze tylko w dwóch innych branżach (chemicznej i IT) płace na tym szczeblu przekroczyły próg 5000 zł.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Analizy stawek płac dla poszczególnych poziomów i kategorii stanowisk występujących w metodologii Sedlak & Sedlak stanowią pierwszą część raportu. Druga to informacje o wynagrodzeniach na 421 stanowiskach pracy, należących do 17 różnych pionów i 64 rodzin (w tym naczelne kierownictwo oraz stanowiska z branży budowlanej). Stanowiskiem najpopularniejszym, a więc występującym w największej liczbie zakładów pracy (224) był "Pracownik magazynu/magazynier (FD)". Wynagrodzenie całkowite połowy osób zatrudnionych na tym stanowisku mieściło się w przedziale od 2741 zł do 3765 zł, a mediana to 3140 zł. Z kolei 207 zakładów zadeklarowało dane dla stanowisk "Księgowy (SD)" i "Specjalista ds. zakupów (SD)". Przedziały, w których mieściło się wynagrodzenie 50 proc. zatrudnionych na tych stanowiskach zaprezentowano na rysunku 2.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

Wśród stanowisk z poziomu specjalista - doświadczony (SD) najwyższe wynagrodzenia całkowite odnotowano w przypadku "Administratorów systemu" (6577 zł). Poniżej 3500 zł ukształtowała się zaś mediana płac osób zatrudnionych na stanowiskach "Specjalista ds. reklamacji" i "Specjalista ds. sprzedaży internetowej". W grupie doświadczonych pracowników fizycznych na pewno warto zwrócić uwagę na stanowisko "Narzędziowiec", na którym mediana wynagrodzeń w tegorocznej edycji badania wyniosła aż 3877 zł. Wśród menedżerów wyższego poziomu (KII) zwracają natomiast uwagę zarobki osób odpowiedzialnych za całość działań marketingowych lub wizerunek marki. Spośród kadry zarządzającej ze szczebla dyrektorskiego, mediany wynagrodzeń całkowitych przekraczające 30 000 zł odnotowano dopiero na poziomie dyrektorów pionów - poziom wyższy (DII). W grupie dyrektorów pionów - poziom niższy (DI) mediana wynagrodzeń ukształtowała się w większości przypadków powyżej 21 000 zł. Najwyższe wartości odnotowano na stanowiskach, z którymi związana jest odpowiedzialność za sprzedaż i wizerunek firmy.

W tegorocznym raporcie nie zabrakło również informacji o zmianach wynagrodzeń - zarówno tych zrealizowanych w okresie badania (05.2014 - 04.2015), jak i planowanych w miesiącach 05.2015 - 04.2016. Podwyżki zrealizowane wyniosły od 3 proc. w przypadku zarządów/władz firm do 3,5 proc. w grupach specjalistów i kadry zarządzającej. Wzrost płac w polskich przedsiębiorstwach był nieco niższy niż w przedsiębiorstwach zagranicznych, przy czym szczególną uwagę zwraca brak podwyżek dla zarządów firm krajowych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku stanowisk zarządczych w firmach z branży IT oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem i projektowaniem. Grupy te otrzymały jedne z najwyższych podwyżek, wynoszące odpowiednio 6,3 proc. i 5 proc. Jednakże w obu wyszczególnionych powyżej branżach i inne kategorie pracowników nie mogły narzekać na dynamikę płac. Przeciętnie była ona najwyższa spośród wszystkich analizowanych sektorów. Zdecydowanie najmniejszy wzrost wynagrodzeń odnotowano w branży medycznej i farmaceutycznej. W ujęciu regionalnym, najbardziej znaczący wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w województwie dolnośląskim. Kadra zarządzająca otrzymała tam podwyżki rzędu 5 proc., a w pozostałych grupach były one nie niższe niż 4 proc. Wyraźnie podnosili wynagrodzenia również pracodawcy z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Przeciętnie, najmniejsze podwyżki dotyczyły pracowników zatrudnionych w województwie świętokrzyskim.

Deklaracje odnośnie planowanych podwyżek wykazują wyjątkową zgodność na wszystkich analizowanych poziomach, poza zarządem/władzami firmy. W ostatniej z tych grup przewidywany jest wzrost płac o 3 proc. W pozostałych kategoriach dynamika będzie nieco wyższa i wyniesie 3,5 proc. Sytuację w ujęciu branżowym prezentuje z kolei rys. 3.

Zdjęcie

  /wynagrodzenia.pl
 
/wynagrodzenia.pl

W ujęciu branżowym zwracają uwagę przede wszystkim pięcioprocentowe plany podwyżkowe w dynamicznie rozwijającej się branży usług dla biznesu (BPO/SSC). Generalnie najmniejsza będzie zaś dynamika wynagrodzeń w takich branżach, jak spożywcza oraz budownictwo i projektowanie.

Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2016

Grzegorz Spólnik
Sedlak & Sedlak

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

POLECANE zwiń