Zatrudnianie bezrobotnych 50+ korzystne dla pracodawców

Niedziela, 10 czerwca 2012 (06:00)

Bezrobotni powyżej 50. roku życia to grupa osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ich wiek często jest dla potencjalnych pracodawców podstawową barierą w zatrudnieniu.

Zdjęcie

Na rynku pracy są instrumenty, które mają zachęcić firmy do zatrudniania pracowników 50+ /© Panthermedia
Na rynku pracy są instrumenty, które mają zachęcić firmy do zatrudniania pracowników 50+
/© Panthermedia
W celu aktywizacji zawodowej tej grupy osób bezrobotnych przewidziano instrumenty rynku pracy, które mają zachęcić przedsiębiorców do ich zatrudniania.

Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia, jako znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług powiatowych urzędów pracy, tj.:

 • pośrednictwa pracy,
   
 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
   
 • szkoleń,
   
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Przede wszystkim bezrobotnym powyżej 50. roku życia powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.


Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50. roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Prace interwencyjne mogą trwać nawet 4 lata, a starosta może dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
   
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Ponadto starosta może zdecydować o przyznaniu takiemu pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia w wysokości do 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli zdecyduje się dalej taką osobę zatrudniać.


Bezrobotnym powyżej 50. roku życia jest bezrobotny, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50. rok życia.


Staż

Staż odbywa się bez nawiązywania stosunku pracy i w przypadku bezrobotnych powyżej 50. roku życia może trwać do 6 miesięcy. W trakcie odbywania stażu przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z wynagrodzeniem takiej osoby, bowiem bezrobotny otrzymuje od starosty stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.


Koszty wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla takiej osoby skierowanej przez urząd pracy. Omawiana refundacja przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej ze starostą i może wynieść maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Również pracodawca, który zatrudni w ramach prac interwencyjnych osoby bezrobotne po 50. roku życia, może uzyskać dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Takie osoby muszą być zatrudnione na utworzonych stanowiskach w okresie do 24 miesięcy lub 4 lat.


Przygotowanie zawodowe dorosłych

Zdobywanie przez osoby bezrobotne nowych, praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych może odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą (lub pracodawcą i instytucją szkoleniową), według programu określonego w umowie. Przyjmując osobę bezrobotną powyżej 50. roku życia w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, pracodawca otrzymuje refundację wydatków na materiały, surowce i inne środki niezbędne do realizacji programu określone w umowie, do 2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto pracodawca może otrzymać premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc zrealizowanego programu na każdego uczestnika, jeżeli zda on egzamin. Uczestnikowi programu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę.


Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających osoby 50 +

Pracodawca będący przedsiębiorcą, zatrudniający osoby, które ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę). Natomiast pracodawca będący przedsiębiorcą, zatrudniający osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


Warto szukać pomocy w urzędach pracy

Osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia mogą w Powiatowych Urzędach Pracy szukać specjalnych programów mających na celu ich aktywizację, które przeprowadzane są z wykorzystaniem środków unijnych. Przykładowo, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy" i przyjmuje wnioski na staż od organizatorów, którzy planują stworzyć miejsca pracy w ramach tej formy dla osób powyżej 50. roku życia. Z kolei urząd pracy w Piotrkowie Trybunalskim przyznaje dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotne kobiety powyżej 50. roku życia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)


autor: Marta Stefanowicz-Wasilewska
Gazeta Podatkowa nr 41 (873) z dnia 2012-05-21

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:50+ | pracownicy | pracodawcy
POLECANE zwiń