Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy

Poniedziałek, 22 września 2014 (06:00)

​W zestawieniu z innymi grupami wiekowymi młodzież w Polsce znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. W końcu lipca 2014 roku spośród 1 878,5 tys. osób zarejestrowanych w urzędach pracy, co szósty bezrobotny to osoba młoda - 306 tys. osób do 25. roku życia. Poniższy artykuł jest efektem debaty Nestle i resortu pracy.

Zdjęcie

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce jest trudna /123RF/PICSEL
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce jest trudna
/123RF/PICSEL

FAKTY I LICZBY

Młodzież to grupa charakteryzująca się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 34,1 proc. [1] młodych jest aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2003 roku stopa bezrobocia wśród osób młodych dochodziła nawet do 43 proc. W 2013 r. bezrobotnych było aż 400 tysięcy osób do 25. roku życia. Obecnie pracuje tylko co czwarta osoba w wieku 15-24 lata (24,8 proc.), podczas gdy w grupie 25-34 lata pracuje 75,6 proc., a w grupie 35-44 lata - pracuje 80,8 proc.

Osoby młode są też najbardziej narażone na bezrobocie. Stopa bezrobocia w końcu lipca br. w Polsce wyniosła 11,9 proc. Z kolei stopa bezrobocia wg BAEL w I kwartale 2014 r. w grupie 15-24 lata wyniosła 27,2 proc. wobec 11,6% wśród osób w wieku 25-34 lata, 8,0 proc. w grupie 35-44 lata i 7,8 proc. w grupie 45 lat i więcej.

Reklama

Według danych Eurostatu, zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w lipcu 2014 r. wyniosła w Polsce 23,2 proc., czyli była 2,5-krotnie wyższa niż zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem (9,0 proc.). Stopa bezrobocia młodzieży w Polsce była również wyższa od średniej w Unii Europejskiej (21,7 proc.), choć pozostawała niższa niż w takich krajach jak m.in. Grecja czy Hiszpania.

Liczba bezrobotnych do 25. roku życia kształtuje się różnie w poszczególnych województwach.

Według stanu na koniec lipca br., rozpiętość odsetka młodych w ogólnej liczbie zarejestrowanych kształtowała się w przedziale od 12,9 proc. w województwie dolnośląskim oraz 13,7 proc. w województwie śląskim do 20,1 proc. w  województwie małopolskim i 19,1 proc. w województwie lubelskim.

PRZYCZYNY WYSOKIEGO BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Najczęściej podnoszonym argumentem w kontekście bezrobocia młodzieży jest brak doświadczenia zawodowego. W końcu 2013 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 25. roku życia najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy - 209,9 tys. osób (52,3 proc. młodych bezrobotnych), następnie bezrobotni ze stażem do 1 roku - 96,5 tys. osób (24,1 proc.) oraz od 1 do 5 lat - 91,9 tys. osób (22,9 proc.). Z tego względu młodzi dwukrotnie rzadziej niż starsi mają prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Kosiniak-Kamysz: Emigracja zarobkowa Polaków to problem na dekady, nie lata

Donald Tusk odchodzi, a co z obietnicami, które składał w czasie swojej kadencji? Co z podatkiem dochodowym dla rolników? - PSL nie jest entuzjastą tej propozycji - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz w Kontrwywiadzie RMF FM. Gość Konrada Piaseckiego tłumaczy też, co z obietnicą premiera, że Polacy... czytaj więcej

Istotny wpływ na strukturę bezrobocia młodych mają zachodzące zmiany demograficzne oraz wzrost możliwości i zainteresowania podejmowaniem dalszej nauki. Tym samym również w strukturze bezrobotnych odsetek osób z wyższym wykształceniem, z roku na rok, wzrasta. W końcu 1999 roku wyższe wykształcenie posiadało ok. 2 proc. bezrobotnych, a w końcu 2013 roku - 12 proc.

Specyficzną grupę młodzieży stanowią absolwenci, czyli osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. W 2013 roku w urzędach pracy zarejestrowało się 311,3 tys. absolwentów (tj. 11,5 proc. napływu do bezrobocia ogółem). W porównaniu z rokiem 2012 odnotowano wzrost rejestracji w tej grupie bezrobotnych o 3,6 tys. osób, tj. o 1,2 proc.

Wśród przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia młodzieży wymienia się m.in.: niewystarczającą liczba ofert pracy, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku, niewystarczającą współpracę systemu edukacji i biznesu, brak systemu doradztwa zawodowego dla młodych osób, brak doświadczenia zawodowego, oczekiwania związane z pracą, w tym również wysokie oczekiwania płacowe, niska mobilność, bariery w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania (koszty zakupu lub wynajmu mieszkania), niedostatecznie rozwinięta infrastruktura transportowa, dyskryminujące praktyki pracodawców, którzy niechętnie zatrudniają młode kobiety jako potencjalne matki itp.

POTENCJALNE SPOŁECZNE SKUTKI WYSOKIEGO BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Obecna sytuacja na rynku pracy przekłada się na wydłużenie czasu podejmowania decyzji o założeniu rodziny przez młodych, rosnące zagrożenie stabilności społecznej, uzależnienie materialne od rodziców, wzrost poziomu przestępczości, popadanie w alkoholizm, używki itp., trudności w dostępie do kapitału finansowego, emigracja w poszukiwaniu pracy, demonstracja niezadowolenia, wycofanie społeczne, konflikty z prawem (problemy alimentacyjne, kredytowe itp.).

Trudna sytuacja na rynku pracy młodzieży jest zjawiskiem obserwowanym niemal w całej Unii Europejskiej, co uzasadnia konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji młodych ludzi na poziomie europejskim oraz krajowym.

- - - - -
[1] Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2014 r., GUS, Warszawa, 2014.05.30

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
Więcej na temat:praca | Polska | bezrobocie
POLECANE zwiń