Polska na 4. miejscu państw EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej

Wtorek, 8 marca 2016 (06:55)

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące.

Zdjęcie

Polska jest na 4. miejscu państw EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej... /123RF/PICSEL
Polska jest na 4. miejscu państw EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej...
/123RF/PICSEL

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na zauważalnie optymistycznym poziomie, wynosząc +10 proc. Już drugi kwartał z rzędu odnotowana dla naszego kraju prognoza utrzymuje się na najwyższym poziomie, jaki uzyskano od czasu II kwartału 2011 r. W ujęciu kwartalnym wynik nie ulega zmianie, natomiast w ujęciu rocznym wzrósł o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 18 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6 proc. zamierza redukować etaty a 70 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

Polska liderem outsourcingu w Europie. Co dalej? /Dostarczył infoWire.pl

- Tempo zatrudniania pozostanie stabilne w nadchodzących miesiącach, a poszukujący pracy mogą spodziewać się korzystnej sytuacji, - komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. - Koniunktura gospodarcza sprzyja zwiększonej konsumpcji i nowym inwestycjom, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy. Większość nowoutworzonych miejsc pracy będzie generowana przez duże przedsiębiorstwa, które zwykle przodują na liście firm powiększających swoje zespoły, jednak optymizm w tworzeniu nowych etatów deklarują również pracodawcy w małych i średnich spółkach. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, co w połączeniu z rosnącym niedoborem talentów będzie istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłą sytuację. Możemy też spodziewać się zwiększonych nakładów na działania mające na celu nie tylko przyciągnięcie, ale również utrzymanie pracowników w organizacji, a także wzmocnienie współpracy wewnętrznych działów HR z doświadczonymi agencjami zatrudnienia, które zwłaszcza teraz staną się pomocne w poszukiwaniu talentów niezbędnych do rozwoju każdej firmy - dodaje Iwona Janas.   

Zdjęcie

. /&nbsp
.
/ 

W II kwartale 2016 r. we wszystkich 10 badanych sektorach [1]prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą notę odnotowano dla Budownictwa, gdzie wynik wyniósł +20 proc. Wyraźny optymizm widać także w wielu innych sektorach, takich jak Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa, Transport/ Logistyka/ Komunikacja, oraz Handel detaliczny i hurtowy, gdzie prognoza plasuje się odpowiednio na poziomie +14 proc., +13 proc., +12 proc. i +11 proc. Umiarkowany optymizm odnotowano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, +5 proc. dla obu. Najniższe wyniki uzyskano dla trzech branż. Znalazły się pośród nich Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, z prognozą +2 proc., a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, gdzie otrzymano notę na poziomie +1 proc. dla obu.

Zdjęcie

. /&nbsp
.
/ 

W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 7 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Umiarkowaną poprawę, o 5 punktów procentowych uzyskano dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wyniki dla branż Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi oraz Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi utrzymują się na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie. Pogorszenie prognoz nastąpiło w pięciu sektorach. Największe spadki uzyskano dla Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo i Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. Umiarkowane pogorszenie prognoz odnotowano też dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe.

PAIiIZ: W Polsce w outsourcingu pracuje już ponad 170 tys. ludzi

Dział polskiej gospodarki rośnie 15 proc. rocznie. To coś, co imponuje czytaj więcej

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 11 punktów procentowych, odnotowano dla branży Restauracje/Hotele. Zauważalnej poprawie uległa sytuacja w branży Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, o 9 punktów procentowych. Dla sektorów Handel detaliczny i hurtowy oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo uzyskano niewielką poprawę wyników, o 2 punkty procentowe dla obu. Prognoza dla Produkcji przemysłowej nie uległa zmianie, a branże Budownictwo, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Instytucje sektora publicznego pozostają na zbliżonym poziomie. Dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja uzyskano największy spadek wyniku, o 6 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski [1] prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców w regionach Południowym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wynik wynosi +14 proc. dla obu. Zauważalny optymizm panuje również w regionie Północno-Zachodnim oraz Północnym, dla których uzyskana prognoza wynosi odpowiednio +13 proc. i +10 proc. Również w pozostałych regionach notowania utrzymują się na dobrej pozycji. Na Wschodzie wynik plasuje się na poziomie +9 proc., a w Centrum +4 proc.

Firmom coraz trudniej o pracowników - Randstad

​Firmom coraz trudniej o pracowników - wynika z sondażu Instytutu Badawczego Randstad. Teraz połowa firm ma trudności w zatrudnieniu osób o poszukiwanych kwalifikacjach. Główne bariery to wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, lub brak kompetentnych osób. czytaj więcej

W ujęciu kwartalnym prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 7 i o 5 punktów procentowych, odnotowano w regionach Południowym i Północno-Zachodnim. W regionach Południowo-Zachodnim i Północnym wynik wzrósł umiarkowanie, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe. Pogorszeniu natomiast uległa prognoza dla Wschodu oraz Centrum, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w pięciu z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionach Północnym oraz Południowo-Zachodnim, gdzie wyniki wzrosły odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. W regionach Północno-Zachodnim i Południowym uzyskano umiarkowaną poprawę prognozy, o 4 i o 3 punkty procentowe. Równocześnie w Centrum obserwowany jest niewielki spadek optymizmu, o 2 punkty procentowe. Wynik dla Wschodu utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa [2]. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29 proc., wskazując na wyraźny optymizm pracodawców i stanowiąc dla tej grupy najwyższą notę od III kwartału 2008 r. Zauważalny optymizm obserwowany jest również w małych i średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +10 proc. i +8 proc. Najsłabsze prognozy otrzymały mikroprzedsiębiorstwa, dla których wynik wyniósł +1 proc., sygnalizując na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla poszukujących pracy.

Polska a świat

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58 000 pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami, zwiększenie zatrudnienia przewidują pracodawcy w 39 badanych krajach i terytoriach. Jednak pomimo niewielu sygnałów świadczących o kurczeniu się rynku pracy, prognozy w większości krajów i terytoriów są ostrożniejsze niż kwartał czy rok temu. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w ośmiu, a pogorszeniu w 22 państwach. Natomiast w ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 12 a spadek w 23 krajach. Najbardziej pozytywne nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w ciągu II kwartału 2016 r. panują wśród pracodawców w Indiach (+38 proc.), Japonii (+22 proc.), na Tajwanie (+20 proc.), w Kolumbii (+18 proc.) i Gwatemali (+18). Najsłabszą prognozę netto zatrudnienia spośród 42 badanych krajów odnotowano w Brazylii (-10 proc.), Francji (-1 proc.) i we Włoch (0 proc.). Są to jedyne ujemne prognozy, jakie uzyskano w tej edycji badania ManpowerGroup. Polska, w zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, znalazła się na czwartym miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej, awansując w zestawieniu państw EMEA z miejsca szóstego, jakie zajmowała w poprzedniej edycji badania.

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 33.

Zdjęcie

. /&nbsp
.
/ 


- - - - -

[1]   Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi,
Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

[2]   Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
Więcej na temat:praca | Polska | Europa
POLECANE zwiń