Za pijaństwo pracę traci nawet chory

Środa, 20 stycznia 2010 (06:00)

Zatrudniony wykonywał pracę będąc pod wpływem alkoholu, a następnego dnia nie pojawił się w pracy, przesyłając jedynie zwolnienie lekarskie. Czy rozwiązanie z nim umowy o pracę w trybie natychmiastowym z art. 52 KP (naruszenie obowiązków pracowniczych) jest możliwe dopiero po powrocie do pracy?

Zdjęcie

Konsekwencją zaglądania do butelki w miejscu pracy może być zwolnienie /© Bauer
Konsekwencją zaglądania do butelki w miejscu pracy może być zwolnienie
/© Bauer
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego w razie:

Reklama

  • ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków służbowych,

  • popełnienia przez niego w trakcie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  • zawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Zwolnienia z pracy w trybie art. 52 KP możemy dokonać pod warunkiem, że od uzyskania informacji o okoliczności stanowiącej przyczynę takiego zwolnienia nie minął jeszcze miesiąc.

Z drugiej strony nie wolno dać wypowiedzenia w czasie urlopu zatrudnionego, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wynika z tego zakaz wręczenia wypowiedzenia osobom nieobecnym w pracy z usprawiedliwionych przyczyn, m.in. korzystających ze zwolnienia lekarskiego. Przepisy nie zabraniają jednak rozwiązywania z nimi stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki - tak jak ma to miejsce w analizowanej sytuacji.

Podstawa prawna:

- art. 52 i 41 KP

Maciej Telec

Czytaj również:

Zwolniony bez powodu? Żądaj odszkodowania!

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:zwolnienia | pijaństwo | chory | wypowiedzenia
POLECANE zwiń