Oto wynagrodzenia polskich parlamentarzystów

Piątek, 7 października 2011 (06:00)

Władzę ustawodawczą tworzy w Polsce dwuizbowy parlament. Zgodnie z rozdziałem IV Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, składa się on z dwóch instytucji: Sejmu i Senatu, liczących odpowiednio 460 posłów oraz 100 senatorów.

Zdjęcie

Budynek Sejmu w Warszawie /fot. Włodzimierz Wasyluk /Reporter
Budynek Sejmu w Warszawie /fot. Włodzimierz Wasyluk
/Reporter
Wynagrodzenie za sprawowanie wskazanych zadań zwane jest uposażeniem. Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora "Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat". W 2011 roku wynagrodzenie, o którym mowa w wymienionych aktach prawnych, wynosi 9 892,30 zł miesięcznie.

Za działalność o charakterze kierowniczym w ramach komisji sejmowych prawo przewiduje gratyfikacje pieniężne, podwyższające pensje zasadniczą. Są to:

  • dodatek dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji - wynosi 20 proc. uposażenia, czyli 1978,46 zł,
  • dodatek dla pełniących funkcję zastępcy przewodniczącego komisji - wynosi 15 proc. uposażenia, czyli 1483,75 zł,
  • dodatek dla pełniących funkcję przewodniczących stałych podkomisji - wynosi 10 proc. uposażenia, czyli 989,23 zł.

Reklama

Oprócz uposażenia oraz dodatków posłom i senatorom przysługują diety parlamentarne. Mają one na celu pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi podczas wykonywania obowiązków na terenie kraju. Wysokość diety to 25 proc. uposażenia. W 2011 roku wynosi ona 2 473,08 zł. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach.

W rządzie polskim

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w rozdziale VI obowiązki Rady Ministrów definiuje jako prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski. Rada składa się z Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów oraz ministrów. Prezes i wiceprezes mogą łączyć swoje funkcje ze stanowiskiem ministra. We wrześniu 2011 roku Rada Ministrów liczyła 19 osób.

Wynagrodzenie członków Rady Ministrów zdefiniowane jest poprzez ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i obejmuje trzy składowe:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek stażowy.

Wyjście do ustalenia wysokości wymienionych płac stanowi kwota bazowa kształtowana według odrębnych zasad określonych w ustawie budżetowej. Następnie wartość ta jest korygowana o mnożniki kwoty bazowej wskazane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 25 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W 2011 roku kwota bazowa równa się kwocie bazowej za 2008 rok i wynosi 1 766,46 zł. Mnożnik kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego dla stanowiska ministra jest ustalony na poziomie 5,6, a mnożnik dodatku funkcyjnego na poziomie 1,5. Wszystkie te wartości od roku 2008 pozostają niezmienne.

W oparciu o przytoczone akty prawne i wartości, dwie podstawowe i jednolite dla wszystkich ministrów składowe pensji miesięcznej kształtują się następująco:

  • wynagrodzenie zasadnicze = 1 766,46 zł x 5,6 = 9 892,20 zł,
  • dodatek funkcyjny = 1 766,46 zł x 1,5 = 2 649,70 zł.

Dodatek za wysługę lat (stażowy) określa art. 22 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, który brzmi: "Urzędnikowi państwowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego".

Można go więc uznać jako zmienną część wynagrodzenia, różną dla każdego członka rady. Podobnie jest w przypadku nagrody jubileuszowej, która także przysługuje ministrom.

Zdjęcie

/wynagrodzenia.pl
/wynagrodzenia.pl

Najwyższe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji w rządzie otrzymuje Prezes Rady Ministrów. W roku 2010 jego roczna pensja wyniosła 198 771,24 zł.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń