​Od 23 sierpnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu czasu pracy

Poniedziałek, 19 sierpnia 2013 (08:35)

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2013 r., pod poz. 896, opublikowano ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Zdjęcie

23 sierpnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu czasu pracy /123RF/PICSEL
23 sierpnia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu czasu pracy
/123RF/PICSEL

 Przewiduje ona wiele istotnych zmian w przepisach z zakresu czasu pracy, dotyczących:

  • warunków wprowadzania przedłużonego, rocznego okresu rozliczeniowego,
     
  • ruchomego rozkładu czasu pracy i przesłanek jego stosowania,
     
  • ustalania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy i sytuacji, w których nie ma obowiązku ich tworzenia.

Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza regulacje, które rozstrzygają kwestie ewentualnego wystąpienia nadgodzin w razie odpracowania przez pracownika wyjść prywatnych - poprzez przyjęcie zasady, że praca w ramach takiego odpracowania nie stanowi pracy nadliczbowej.

Nowelizacja określiła wymogi formalne wprowadzenia m.in. rocznych okresów rozliczeniowych, stanowiąc, iż może to nastąpić w odniesieniu do każdego systemu czasu pracy, poprzez odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym pracy lub w drodze zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową. Jeżeli taka organizacja nie funkcjonuje w danym zakładzie pracy, stroną uprawnioną do podpisania porozumienia są przedstawiciele pracowników, wyłonieni w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. Dodatkowym obowiązkiem związanym z podpisaniem porozumienia jest konieczność przekazania jego kopii właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Ustawa nowelizująca wprowadza również regulacje dotyczące zasad stosowania przerywanego systemu czasu pracy. Na mocy nowelizacji, doprecyzowane zostały dotychczasowe przepisy w drodze ustalenia, iż system ten wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli nie występuje ona w zakładzie pracy, to z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ustawa nowelizująca przewiduje też zasadę, że jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi działającymi u danego pracodawcy zakładowymi organizacjami związkowymi, porozumienie to uzgadnia się z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi, w rozumieniu art. 24125a K.p.

Ze zmian wprowadzonych nowelizacją można też wskazać na nowe przepisy dotyczące tworzenia rozkładów czasu pracy. Przewidują one, że rozkłady te mogą być sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej i nie muszą obejmować całego okresu rozliczeniowego, przy czym okres nimi objęty musi wynosić co najmniej miesiąc. Ustalony przez pracodawcę rozkład czasu pracy pracownik powinien otrzymać co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, którego dotyczy dany rozkład.

Nowe przepisy z zakresu czasu pracy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji, tj. z dniem 23 sierpnia 2013 r. Szersze omówienie tematyki objętej ustawą nowelizującą w najbliższym numerze Biuletynu.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 24 z dnia 2013-08-20

GOFIN podpowiada


Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń