Obowiązki przedsiębiorców na początku roku

Wtorek, 5 stycznia 2010 (06:00)

Nowy rok wiąże się z koniecznością dopełnienia przez przedsiębiorców pewnych obowiązków. Chodzi w szczególności o wniesienie należnych opłat, złożenie stosownych deklaracji i zestawień. Kto i z jakich obowiązków oraz w jakim terminie musi się wywiązać?

Zdjęcie

Na początku roku przedsiębiorca powinien wnieść należne opłaty, złożyć deklaracje i zeznania /AFP
Na początku roku przedsiębiorca powinien wnieść należne opłaty, złożyć deklaracje i zeznania
/AFP


Za alkohol

Przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedają alkohol, do dnia 31 stycznia 2010 r. muszą złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2009 oraz uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia w 2010 r. Obowiązek ten dotyczy w szczególności osób prowadzących sklepy monopolowe, hurtownie alkoholi i restauracje czy puby. W myśl obowiązujących przepisów opłatę tę wnosi się w trzech równych ratach. Dwie pozostałe trzeba będzie wnieść do 31 maja i 30 września 2010 r.

Reklama

Opłata ta uzależniona jest od wielkości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzedzającym rok korzystania z zezwolenia, czyli w tym przypadku w 2009 r. Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Zaś przedsiębiorcy, u których sprzedaż nie przekracza ww. progów, ponoszą opłatę w takiej samej wysokości jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
   
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
   
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
WAŻNE! 
Nieterminowe złożenie oświadczenia o wielkości sprzedaży, wniesienie opłaty w niższej kwocie lub z opóźnieniem skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.


Za środowisko

Do końca stycznia przedsiębiorcy muszą także rozliczyć się z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Rozliczyć należy opłaty za II półrocze 2009 r. Opłaty te ponosi się za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • ze spalania paliw w kotłach,
    
  • z procesów technologicznych, np.: z malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia itp,
    
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
    
  • z przeładunku benzyn silnikowych,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:

  • pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
    
  • wód chłodniczych,
    
  • wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
    
  • wód zasolonych,

3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych,

4) składowanie odpadów.

Podmioty korzystające ze środowiska same naliczają opłatę i wnoszą ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce, w którym podmiot korzysta ze środowiska. Górne stawki jednostkowe opłat za 2009 r. określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 196, poz. 1217). Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość nie przekracza kwoty 400 zł (możliwe podwyższenie do 600 zł).

W tym samym terminie, oprócz ponoszenia opłat, przedsiębiorca musi przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, które ewidencjonował i wykorzystał do ustalenia wysokości opłat. Te same informacje należy przedłożyć wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Do ponoszenia tych opłat zobowiązani są m.in.:

 • przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
   
 • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
   
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
   
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami.


Za środki transportowe

Kolejny obowiązek ciąży na przedsiębiorcach posiadających firmowe auta o masie całkowitej powyżej 3,5 tony Zobowiązani są oni do dnia 15 lutego dokonać wpłaty I raty podatku od środków transportowych.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W tym terminie należy również złożyć deklarację na podatek od środków transportowych DT-1. Natomiast drugą ratę trzeba będzie wpłacić do dnia 15 września.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa Nr 624 z dnia 2009-12-31

GOFIN podpowiada

Czytaj również:

Akcyza 2009 - podsumowanie

Problemy z podatkiem akcyzowym

Skutki podatkowe anulowania faktury

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:akcyza | opłaty | przedsiębiorcy
POLECANE zwiń