Nowe zasady ubiegania się o dofinansowania za niepełnosprawnych

Poniedziałek, 22 lutego 2010 (14:32)

Od nowego roku nastąpiło kilka zmian w zatrudnianiu niepełnosprawnych. Najważniejsze opisujemy w artykule "Dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników", znajdującym się w czwartej części poradnika (Rady 4). Niżej opisujemy pozostałe korekty w tym zakresie.

Informacja o pomocy publicznej

Aby dostać dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w 2010 r., pracodawcy muszą - tak samo jak w 2009 r. - składać do PFRON miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności INF-D-P wraz z wnioskiem o wypłatę miesięcznego dofinansowania Wn-D za dany miesiąc - do 20. dnia miesiąca następującego. Oprócz tego mają obowiązek dołączyć do wniosku Wn-D informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub informację o nieotrzymaniu pomocy INF-O-PP na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą. Wynika tak z art. 37 ust. 5 i 6 ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.). Zgodnie z komunikatem PFRON z 14.1.2010 r. informacja o otrzymanej pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis sporządzamy za rok - od 1 stycznia do 31 grudnia. Dlatego we wniosku Wn-D wysyłanym za styczeń 2010 r. pracodawcy powinni zaznaczyć informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Reklama

Przykład

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej na te same koszty kwalifikowane, powinien do wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania Wn-D za styczeń 2010 r. dołączyć informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej. Po uzyskaniu dofinansowania za styczeń 2010 r., przy wysyłaniu wniosku Wn-D za luty 2010 r. powinien złożyć informację o otrzymanej pomocy publicznej za dany rok, wykazując otrzymaną pomoc od 1 stycznia do dnia sporządzenia wniosku, czyli dofinansowanie za styczeń 2010 r.

Informacja i wzór wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zawiera załącznik nr 1 i 2 do rozp. MPiPS z 9.1.2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8, poz. 43).

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 15.1.2010 r. nowelizację do rozp. z 9.1.2009 r. Modyfikacje przewidziane nowelizacją są konsekwencją zmian w RehZawU i mają charakter techniczny - poprawiają objaśnienia do informacji INF-D-P. I tak w punkcie 10 objaśnień została już przywołana nowa definicja najniższego wynagrodzenia, które począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za styczeń 2010 r. oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r., czyli 1276 zł. Zmianie ulega również algorytm wyliczania dofinansowania w 2010 r. dla pracodawców z otwartego rynku pracy (pkt 11 objaśnienia) poprzez pozostawienie na kolejny rok wyższego wsparcia dla zakładów pracy chronionej.

Wypełniając wnioski Wn-D za grudzień 2009 r. i za styczeń 2010 r., stosujemy jedynie klasyfikację działalności PKD 2007. Okres przejściowy, kiedy można było równocześnie używać starych (PKD 2004) i nowych (PKD 2007) kodów PKD, upłynął z końcem 2009 r.

Od 1.1.2010 r. niepełnosprawny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności jeszcze przed upływem ważności tego orzeczenia, byle nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia. Do końca 2009 r. wolno mu było to zrobić w każdej chwili przed upływem ważności ostatniego orzeczenia. W razie zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna ma prawo złożyć wniosek o ponowne orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia w każdym czasie, gdy zaszły takie okoliczności. Wynika tak ze znowelizowanego od 1.1.2010 r. § 15 ust. 1 rozp. MGPiPS z 15.7.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).

Edyta Sieradzka

Podstawa prawna:

- art. 37 ust. 5 i 6 ustawy z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),

- ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.),

- ustawa z 19.11.2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz.U. Nr 219, poz. 1706),

- rozp. MPiPS z 9.1.2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8, poz. 43),

- § 15 ust. 1 rozp. MGPiPS z 15.7.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zm.).

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:dofinansowania
POLECANE zwiń