Pensja minimalna z różnych składników

Poniedziałek, 8 czerwca 2015 (05:00)

Zatrudnienie na etacie daje pracownikowi gwarancję otrzymywania wynagrodzenia co najmniej na poziomie minimalnym. W przypadku gdy jego miesięczna wysokość będzie niższa od płacy minimalnej, przysługuje mu wyrównanie do tej wysokości. Ustalając miesięczną minimalną wysokość płacy, bierze się pod uwagę różne jej składniki. To, które z nich podlegają wliczeniu, a które wyłączeniu, określa ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zdjęcie

Placa minimalna stwarza problemy /© Panthermedia
Placa minimalna stwarza problemy
/© Panthermedia

Wynagrodzenie minimalne

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na mocy art. 2 i 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawodawca dopuścił stosowanie płacy minimalnej na niższym poziomie tylko w pierwszym roku pracy, jednakże nie może ona wynosić mniej niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Przy czym do pierwszego roku pracy wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika pełnoetatowego wynosi:


- 1750 zł miesięcznie - w drugim i kolejnych latach pracy,
- 1400 zł miesięcznie - w pierwszym roku pracy.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość ich minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (art. 8 ust. 1 ustawy).

Składniki płacy minimalnej

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika pod kątem płacy minimalnej przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wyłączeniu podlegają jedynie:
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Składniki zaliczane według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń do wynagrodzeń osobowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Zawiera je "Załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń" (do druku Z-03). Zgodnie z tymi objaśnieniami do wynagrodzeń osobowych zalicza się:
- wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
- dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatkowe wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,
- premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
- wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),
- wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców (za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, za czas przestoju niezawinionego przez pracownika i inne),
- ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
- uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy pracowników biur klubów, kół poselskich i senatorskich oraz zespołów parlamentarnych w związku z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, a także odprawy dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z którymi został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji,
- świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
- świadczenia odszkodowawcze (w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia), dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Do wynagrodzeń osobowych zaliczane są też dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Składniki te podlegają jednak wyłączeniu przy ustalaniu wynagrodzenia na podstawie art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dodajmy, że w kwestii przyjmowania do płacy minimalnej wynagrodzenia za dyżury i za pracę w nocy wypowiedział się Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r. (znak pisma: GPP-471-4560-25/09/PE/RP). Uznał on, że: " (...) taki stan rzeczy budzi wątpliwości i zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy, która postuluje o zmianę dotychczasowych przepisów w tej materii". Przepisy w tym zakresie nie zostały jeszcze zmienione, dlatego obecnie wliczanie tego rodzaju wynagrodzeń za pracę do płacy minimalnej pozostaje w zgodzie z prawem (patrz przykład).

Zdjęcie

  /Gazeta Podatkowa
 
/Gazeta Podatkowa

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.)

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Zarobki

Więcej na temat:płaca minimalna | zarobki
POLECANE zwiń