Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

Czwartek, 20 kwietnia 2017 (06:00)

Zamierzamy przyjąć do pracy osobę, którą w latach 2013-2015 zatrudnialiśmy na podstawie trzech umów na czas określony, w tym na zastępstwo. Czy obecnie możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

Zdjęcie

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem /123RF/PICSEL
Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem
/123RF/PICSEL

Tak. Aktualnie zawarta umowa na czas określony będzie pierwszą podlegającą tzw. regule 3/33. Jedynie długość jej wypowiedzenia będzie uzależniona od całego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Od 22 lutego 2016 r. obowiązują dwa limity umów o pracę na czas określony, czasowy (33 m-ce) oraz ilościowy (3 umowy) - tzw. reguła 3/33.

Tak wynika z art. 251 § 1 K.p., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1220), dalej zwaną nowelą.

Reklama

Ważne: Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekracza trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie wskazanego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 K.p.). Umowy na czas określony zakończone w 2015 r. nie mają wpływu na obecne limity - ilościowy i czasowy.

Okres wcześniejszego zatrudnienia będzie miał jednak znaczenie dla długości okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 36 § 1 K.p., okres wypowiedzenia m.in. umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od stażu zakładowego i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,  
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,  
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia wskazanych wyżej umów, wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, niezależnie od występujących przerw między nimi oraz rodzaju umów o pracę, na podstawie których wcześniej pracownik świadczył pracę u tego pracodawcy. Wyjątek od tej zasady przewidziano jedynie względem umów trwających w dniu wejścia w życie noweli, co pomijamy, gdyż nie dotyczy rozpatrywanej sytuacji.

Przykład - Pracownik był zatrudniony:

  • od 11 września do 31 października 2013 r. w ramach "zwykłej" umowy na czas określony,  
  • od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2015 r. w ramach umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,  
  • od 1 czerwca do 30 listopada 2015 r. w ramach "zwykłej" umowy na czas określony.

W dniu 16 stycznia 2017 r. strony zawarły umowę na czas określony, do 15 stycznia 2019 r. Jest to pierwsza umowa wliczana do limitu 3 umów, natomiast w limicie czasowym uwzględnieniu będzie podlegał okres trwania tej umowy, czyli 24 m-ce.

Poprzednie okresy pracy wyniosły łącznie 1 rok, 1 miesiąc i 21 dni, a zatem od pierwszego dnia obecnej umowy pracownika obejmuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, a od 24 listopada 2018 r. wyniesie on 3 miesiące (wliczając 1 rok, 10 miesięcy i 9 dni obecnego zatrudnienia).

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 4 z dnia 2017-02-10 GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń