Zaliczenie ogólnego stażu pracy do równoległego zatrudnienia

Poniedziałek, 13 listopada 2017 (06:00)

Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259).

Zdjęcie

Zaliczenie stażu pracy do zatrudnienia jest ważne /123RF/PICSEL
Zaliczenie stażu pracy do zatrudnienia jest ważne
/123RF/PICSEL

Zatrudniliśmy pracownika pozostającego w stosunku pracy w innym podmiocie. Czy do ogólnego stażu pracy należy zaliczyć okres już wykonywanej umowy (do momentu podjęcia zatrudnienia w naszym zakładzie)?

Zasady obliczania okresu zatrudnienia, tzw. stażu pracy, zależą od tego do jakich celów ma zostać przyjęty. Podstawą do jego zastosowania są:

Reklama

 • przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym (np. w zakresie urlopu wypoczynkowego - Kodeks pracy, prawa do dodatku za wieloletnią pracę albo nagrody jubileuszowej w sektorze budżetowym - pragmatyki służbowe),
   
 • wewnętrzne regulacje zakładowe (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy czy wynagradzania) albo
   
 • umowa o pracę.

Przewidują one staż tzw. ogólny oraz zakładowy. Pierwszy uwzględnia wszystkie okresy pracy, także u innego pracodawcy, drugi tylko w danym zakładzie pracy.Przykładem stażu o charakterze ogólnym może być tzw. staż urlopowy. Do ustalenia wymiaru urlopu (ale nie prawa do urlopu) jest on dodatkowo rozszerzony, gdyż obok okresów zatrudnienia i innych zrównanych z nimi okresów aktywności zawodowej (np. prowadzenia gospodarstwa rolnego), zalicza się też okresy ukończonej nauki.

Oferty pracy dla Ciebie

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo i wymiar urlopu, uwzględnieniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 K.p.).

Przykład

Ubiegłoroczny absolwent szkoły wyższej od 1 maja br. został zatrudniony w zakładzie B na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu. Z dokumentów przez niego przedłożonych wynika, że od 1 listopada 2016 r. i nadal pracuje na część etatu także w zakładzie pracy A, który jest dla niego pierwszym pracodawcą w życiu zawodowym. Dla celów urlopowych pracodawca B uwzględnił staż w poprzednim zakładzie liczony od 1 listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., co w zakresie:

 • prawa do urlopu pozwoliło na nabycie przez zainteresowanego uprawnień urlopowych według zasad dla urlopu kolejnego (a nie w pierwszym roku zatrudnienia),
   
 • wymiaru urlopu dało staż na poziomie 8,5 roku.

 W 2017 r. w zakładzie B pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 7 dni (20 dni x 1/2 etatu = 10 dni; 10 dni x 8/12 = 6,66 dnia, po zaokrągleniu 7 dni), a w 2018 r. jego wymiar wyniesie 10 dni, z tym że 31 października tego roku, tj. wraz z osiągnięciem 10-letniego stażu ogólnego, pracownik uzyska prawo do 3 dni urlopu uzupełniającego (6 dni x 1/2 etatu).

Ważne:

Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259). Odmienne rozwiązanie przyjęto w zakresie stażu jubileuszowego pracownika samorządowego. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Więcej na ten temat pisaliśmy w UiPP nr 14/2017, str. 37-39. W zakresie innych uprawnień uwarunkowanych stażem pracy należy stosować przepisy/postanowienia je regulujące.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 15 z dnia 2017-08-01 GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:staż | Staże | staż ubezpieczeniowy
POLECANE zwiń