Urlop urlopem, ale pomówmy o wypowiedzeniu...

Wtorek, 15 marca 2011 (06:00)

Pracownik jest na urlopie wypoczynkowym. Czy podczas tego urlopu pracodawca może z nim negocjować warunki rozwiązania umowy o pracę w przypadku zarówno pracy na czas określony, nieokreślony, jak i w przypadku umowy na podstawie mianowania (np. w składzie zarządu)? Jakie uprawnienia ma pracodawca w zakresie przeprowadzania z pracownikiem takich rozmów podczas jego urlopu oraz zwolnienia lekarskiego?

Zdjęcie

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika /© Panthermedia
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika
/© Panthermedia
Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pobierz darmowy: PIT 2010

Stosunek pracy ustaje także wraz z upływem czasu, na który umowa o pracę została zawarta albo z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie umowa została zawarta. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest możliwe, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki: jest ona zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz strony przy jej zawieraniu przewidziały dopuszczalność rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.). Przepis ten jest wyjątkiem od reguły, zgodnie z którą umowa na czas określony trwa do końca okresu, na jaki była zawarta. Klauzula o dopuszczalności wypowiedzenia może być zamieszczona w umowie o pracę albo w osobnym dokumencie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że porozumienie dopuszczające wypowiedzenie może być zawarte także w trakcie obowiązywania umowy (uchwała Sądu Najwyższego z 14.06.1994 r., sygn. akt: I PZP 26/94).

Zwolnienie pracownika a nieobecność w pracy

Przepis art. 41 K.p. stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powyższy przepis dotyczy wszystkich urlopów pracowniczych, nie tylko wypoczynkowych. Przez inną usprawiedliwioną nieobecność należy rozumieć w szczególności niezdolność do pracy z powodu choroby, okres tymczasowego aresztowania albo odbywania kary pozbawienia wolności.

Przepis art. 41 przewiduje ochronę dla pracownika przed dokonaniem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracownik jest chroniony przed dokonaniem wypowiedzenia przez cały okres ochronny. Należy jednak zwrócić uwagę, iż cytowany przepis przewiduje zakaz złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę, natomiast nie odnosi się do przypadków, w których pracodawca jest uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 lub 53 K.p. Nie dotyczy to również wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika, który może rozwiązać stosunek pracy w czasie urlopu, a także podczas zwolnienia.

Negocjowanie warunków pracy w trakcie urlopu

Ponadto trzeba pamiętać, że zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie dotyczy również czynności wypowiedzenia zmieniającego. Odpowiadając na pytanie dotyczące "negocjowania warunków rozwiązania umowy" w trakcie urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązujące przepisy prawa pracy nie zawierają postanowień zakazujących pracodawcy poinformowania pracownika o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca może np. zaproponować rozmowę w celu omówienia warunków dalszego zatrudnienia czy też np. podjęcia rozmów dotyczących rozważenia rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Zawiadomienie takie może zostać doręczone także pracownikowi podlegającemu ochronie na podstawie art. 41 K.p. Zawiadomienie powinno zostać dokonane w taki sposób, aby pracownik mógł zapoznać się z jego treścią (forma pisemna, za pośrednictwem poczty elektronicznej). Sposób dokonania zawiadomienia oraz jego forma mogą zostać określone w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym, a także mogą wynikać z praktyki panującej w danym zakładzie pracy. Jednakże z całą stanowczością należy podkreślić, iż pracodawca nie może składać żadnych oświadczeń woli zmierzających do rozwiązania stosunku pracy (dokonania wypowiedzenia).

Reasumując, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może składać żadnych oświadczeń woli o wypowiedzeniu stosunku pracy w okresie ochronnym, który wskazany jest w art. 41 K.p. Należy jednak mieć na uwadze, że skuteczne będzie wypowiedzenie złożone zgodnie z prawem przed rozpoczęciem okresu ochronnego, nawet jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiłoby już w okresie ochronnym.

Magdalena Plichta

aplikantka radcowska, Kancelaria Prawna PATRIMONIUM Warszawa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń