Treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński

Piątek, 23 sierpnia 2013 (06:37)

Czy pracownik występujący o dodatkowy urlop macierzyński jest obowiązany złożyć oświadczenie w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica?

Zdjęcie

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego /© Bauer
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
/© Bauer

Przepisy określające dokumentację związaną z dodatkowym urlopem macierzyńskim nie formułują wprost obowiązku odbierania oświadczenia w sprawie korzystania z tego urlopu przez drugiego rodzica dziecka. Biorąc jednak pod uwagę zakaz jednoczesnego korzystania z uprawnienia przez oboje rodziców, a także jego limitację, żądanie takiego oświadczenia jest uzasadnione.

W myśl art. 1821 § 1 K.p. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

- do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Ważne: W celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem jest obowiązany złożyć pracodawcy pisemny wniosek w tej sprawie.

Warto tu zwrócić uwagę, iż w drodze ostatniej nowelizacji przepisów z tego zakresu ustawodawca zastępując w art. 1821 K.p. wyraz "pracownica" słowem "pracownik", zrównał uprawnienia rodziców w tym względzie. Wcześniej pracownik-ojciec wychowujący dziecko miał prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego jedynie we wskazanych w przepisach okolicznościach. Jeżeli chodzi o zakreśloną w ustawie treść wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, to zgodnie z art. 1821 § 4 K.p. w dokumencie tym należy wskazać termin zakończenia "podstawowego" urlopu macierzyńskiego, a w przypadku wnioskowania o drugą część urlopu dodatkowego - termin zakończenia pierwszej części oraz okres dotychczas wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Powołany przepis nie zawiera wymogu złożenia oświadczenia na temat korzystania z uprawnienia przez drugiego z rodziców. Przy czym jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może korzystać jedno z nich (art. 1891 K.p.). Mogą się także tym uprawnieniem podzielić. Powyższe wynika z art. 1821 § 2 K.p., w myśl którego urlop ten może być udzielony jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Powołany przepis nie pozostawia więc wątpliwości, iż z uprawnienia nie mogą oni korzystać jednocześnie (poszczególne części muszą być wykorzystane jedna po drugiej). Dlatego też uważamy, że pracodawca może żądać złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez drugiego rodzica (lub wskazania okresu, w którym korzystał z tego urlopu).

-------------------------

Przykład

Pracownica korzystająca obecnie z urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym zamierza wystąpić o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W tym celu złożyła następujący wniosek:

Joanna Majkowska
ul. Kasprzaka 1/10
71-074 Szczecin Szczecin, dnia 31 lipca 2013 r.
"Bud-domek" Sp. z o.o.
ul. Jasna 10
70-777 Szczecin
Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Na podstawie art. 1821 K.p. wnoszę o udzielenie mi pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 3 tygodni na syna Adriana Majkowskiego urodzonego 1 kwietnia 2013 r. Jednocześnie oświadczam, że:

- wykorzystywany przeze mnie podstawowy urlop macierzyński zakończy się 18 sierpnia 2013 r.,
- ojciec dziecka, Marcin Majkowski, nie będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

-------------------------

Joanna Majkowska

Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 16 z dnia 2013-08-10
GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń