Rozliczenie wynagrodzenia za miesiąc, gdy pracownik przebywał w szpitalu i na urlopie wypoczynkowym

Czwartek, 24 marca 2011 (13:37)

Proszę o pomoc w rozliczeniu wynagrodzenia za czas choroby, urlopu i części przepracowanej. W listopadzie 2010 r. pracownik przebywał 15 dni w szpitalu, 2 dni na urlopie wypoczynkowym i otrzymywał minimalną pensję w kwocie 1317 zł.

Za pobyt w szpitalu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% lub zasiłek 70% podstawy świadczenia. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Zasiłek za czas pobytu w szpitalu w wysokości 70%

Aby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie należałoby ustalić czy pobyt w szpitalu nastąpił w trakcie pobierania wynagrodzenia za czas choroby, czy zasiłku chorobowego, oraz w jakim wieku jest pracownik. Wynagrodzenie chorobowe w czasie przebywania w szpitalu wypłacamy w wysokości 80%. Jeżeli jednak pobyt w szpitalu przypadałby w trakcie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenie wypłacilibyśmy w wysokości 70%. Istotne jest także, czy absencja nie przypada w czasie ciąży. W takiej sytuacji, niezależnie od faktu przebywania w szpitalu, pracownica otrzymuje świadczenie w wysokości 100%. Podobnie jest w przypadku, gdy absencja powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów albo powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Drugą kwestią jest ustalenie wieku pracownika. Pracownik, który ukończył 50 lat otrzymuje zasiłek chorobowy od 15 dnia niezdolności do pracy, natomiast pozostali pracownicy otrzymują go od 34 dnia. Oznacza to, że jeżeli pracownik ukończył 50 lat i przebywał 15 dni w szpitalu, to za 14 dni otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%, a za 1 dzień zasiłek w wysokości 70% podstawy świadczenia.

Zwracamy uwagę na zmianę przepisów, która ma miejsce od 1 stycznia 2011 r. Od nowego roku starsi pracownicy otrzymują świadczenie za pobyt w szpitalu w wysokości 80% do 33 dnia choroby włącznie. Dopiero od 34 dnia, podobnie jak pozostali pracownicy, otrzymają zasiłek w niższej kwocie, tj. w wysokości 70% podstawy.

Podstawa wysokości zasiłku i podstawa urlopu

Nie znamy też wszystkich faktów dotyczących uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia. Co do zasady podstawę świadczeń chorobowych ustala się z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania pracownika. Jeżeli w tym okresie występowały inne składniki wynagrodzenia, np. dodatek za pracę nadliczbową lub premia regulaminowa, to również je należy doliczyć do podstawy świadczenia.

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się z kolei ze średniej z trzech ostatnich miesięcy. Jeżeli w okresie uwzględnianym w podstawie wystąpiły inne składniki niż wskazane w zapytaniu, to należy je także wliczyć.

Obliczanie wynagrodzenia w praktyce

Zakładając jednak, że pracownik nie ukończył 50 lat i jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia chorobowego, tj. nie przekroczył 33 dni okresu zasiłkowego oraz w ostatnim roku nie uzyskiwał innych składników wynagrodzenia prócz pensji zasadniczej, wynagrodzenie za listopad 2010 r. obliczymy w sposób następujący:

- Obniżenie za czas choroby

1317 zł : 30 = 43,90 zł

43,90 zł x 15 dni choroby = 658,50 zł

1317 zł - 658,50 zł = 658,50 zł

- Wynagrodzenie chorobowe

Jak wynika z pytania, pracownik otrzymywał stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1317 zł. Zakładając, że jest on uprawniony do 80% zasiłku i przyjmując, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania lub w ciągu okresu krótszego (w przypadku, gdyby był zatrudniony krócej u danego pracodawcy) nie otrzymywał innych składników i tę kwotę możemy uznać za miesięczną podstawę świadczenia, zasiłek chorobowy obliczymy następująco:

1317 zł × 13,71% (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe) = 180,56 zł

1317 zł - 180,56 zł = 1136,44 zł

1136,44 zł : 30 = 37,88 zł

37,88 zł x 80% = 30,30 zł

30,30 zł x 15 dni choroby = 454,50 zł

- Urlop

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik powinien otrzymać wynagrodzenia takie, jakie by dostał, gdyby w tym samym czasie pracował. Jeżeli pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną i nie otrzymuje innych składników niż pensja zasadnicza, to nie ma potrzeby obliczania osobno wynagrodzenia za czas urlopu i obniżania pensji za czas takiej absencji. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

- Wynagrodzenie i zasiłek, a więc brutto

W tej sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za czas przepracowany (w tym za czas przebywania na urlopowe wypoczynkowym) oraz wynagrodzenie chorobowe. Wcześniej, w pkt. 1 obliczyliśmy, że za pracę otrzyma kwotę 658,50 zł. Zasiłek wyniesie z kolei 454,50 zł, co wynika z obliczeń w pkt. 2. Łącznie, kwota brutto równa się zatem:

658,50 zł + 454,50 zł = 1113,00 zł

- Kwota netto

Obliczając kwotę netto pamiętamy o tym, że od świadczeń chorobowych nie odprowadzamy składek społecznych, odprowadzamy zaś zawsze zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku wynagrodzenia chorobowego musimy naliczyć też składkę zdrowotną, gdyby był to zasiłek, wówczas jej nie odprowadzamy. W poniższym przykładzie przyjęliśmy, że pracownik uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.

Składki ZUS

658,50 zł x 13,71% (emerytalna 9,76% + rentowa 1,5% + chorobowa 2,45%) = 90,28 zł

Składka zdrowotna

658,50 zł - 90,28 zł + 454,50 zł = 1022,72 zł

1022,72 zł x 9% = 92,04 zł

1022,72 zł x 7,75% = 79,26 zł

Zaliczka na podatek dochodowy (zakładając, że pracownik uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej)

658,50 zł - 90,28 zł + 454,50 zł = 1022,72 zł

1022,72 zł - 111,25 = 911,47 zł - zaokrąglamy 911 zł

911 zł x 18% = 163,98 zł

163,98 zł - 46,33 zł - 79,26 zł = 38,39 zł - zaokrąglamy 38 zł

Kwota do wypłaty

1113,00 - 90,28 zł - 92,04 zł - 38 zł = 892,68 zł

Autor: Anna Kopyść

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:urlop wypoczynkowy | zarobki
POLECANE zwiń