Rosną płace i zatrudnienie

Poniedziałek, 18 lipca 2016 (14:28)

Początek wakacji obfituje w wysoką liczbę zatrudnionych i nowe miejsca pracy. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w czerwcu br. zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 3,1 proc. r/r. W górę poszły również płace - Polacy zarabiali przeciętnie o 5,3 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Jak podał Główny Urząd Statystyczny , przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 r. wyniosło już 4252,19 zł.

Zdjęcie

Zaskakujący początek wakacji na rynku pracy /© Bauer
Zaskakujący początek wakacji na rynku pracy
/© Bauer

Dobrej sytuacji na rynku pracy sprzyjają duży popyt na pracę sezonową, silna dynamika powstawania nowych miejsc pracy i spadające bezrobocie. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w czerwcu br. wyniosło 5752,7 tys. osób.

To więcej niż w czerwcu 2015 r. (5577,8 tys.) oraz w maju br. (5733,6 tys.). Jesteśmy obecnie w szczycie sezonu na prace wakacyjne. Co roku w tym okresie lawinowo rośnie liczba ofert pracy, jednak obecnie nakłada się na ten trend bardzo dobra koniunktura gospodarcza, dzięki której generowane są nowe miejsca pracy.

Reklama

Oba te czynniki widać w danych obrazujących liczbę wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W czerwcu odnotowano ich 143,5 tys., co stanowiło o ponad 1/5 lepszy wynik niż o tej porze rok temu. Potwierdza to, że coraz głębiej wchodzimy w etap rynku kandydata i powiększających się niedoborów pracowniczych.

Widać to również w naszych badaniach, które wykazały, że aż 69 proc. firm budowalnych ma trudności z pozyskaniem niewykwalifikowanych kadr - mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

GUS podał także, że w czerwcu nastąpił wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4252,19 zł, co oznacza ponad 5-procentowy wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (4039,70 zł).

Oferty pracy dla Ciebie

Obserwujemy trwałą tendencję do podnoszenia wynagrodzeń, choć jej dynamika jest ograniczona czynnikiem deflacyjnym. Dlatego wynik czerwcowy na poziomie 5% należy traktować jako bardzo pozytywny.

Szczególnie, że w pierwszym kwartale tego roku w sektorze prywatnym odnotowaliśmy wzrost o 3,7% r/r, a w publicznym o 2,5% r/r. Z wyższych płac cieszą się z jednej strony pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej (wzrost o 5,7% r/r), a z drugiej - kadra odpowiedzialna za wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 5,6% r/r).

Największe spadki wynagrodzeń odczuwalne są w górnictwie, co jest ściśle związane z pogarszającą się sytuacją tego sektora - dodaje Krzysztof Inglot.


Rynek pracy coraz bardziej rozgrzany


Według najnowszych danych GUS, w czerwcu firmy przyjęły 19 tys. nowych pracowników, w efekcie zatrudniają one już 5 mln 753 tys. osób, po raz kolejny poprawiając wieloletni rekord. Przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w porównaniu do czerwca ubiegłego roku o 3,1 proc., co w wymiarze realnym oznacza wzrost o 175  tys. osób. Wyższy, sięgający 178 - 200 tys. osób wzrost notowano w ostatnich latach jedynie w pierwszej połowie 2011 r., w szczytowej fazie przełamywania pokryzysowego spowolnienia gospodarczego, gdy PKB zwiększał się w tempie 4,1-4,7 proc. Wówczas chodziło raczej o odbudowanie stanu zatrudnienia, który w 2009 r. zmniejszył się o około 140 tys. osób, sięgając w najgorszym momencie 5 mln 255 tys. pracowników.

Obecny wzrost wskazuje na przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Pozytywne tendencje, utrzymujące się w tym zakresie niemal nieprzerwanie już od ponad trzech lat, świadczą o solidnych i trwałych podstawach poprawy sytuacji w gospodarce. Zwiększanie zatrudnienia i wzrost płac stanowią zresztą jeden z istotnych czynników rozwoju gospodarki, amortyzując niekorzystny wpływ obserwowanego od kilku miesięcy spowolnienia dynamiki inwestycji.

Rosnący popyt konsumpcyjny powinien przełożyć się również na tendencję do zwiększania mocy produkcyjnych w firmach. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach od trzech miesięcy utrzymuje się na poziomie powyżej 4 proc. Poprzednio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przełomie lat 2011-2012. W czerwcu średnia płaca brutto wyniosła 4252,2 zł i wzrosła w porównaniu do czerwca ubiegłego roku o 5,3 proc. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu deflacji, oznacza to wzrost o 6,1 proc. i utrzymanie dynamiki wzrostu realnego funduszu płac na poziomie zbliżonym do 9 proc.  

Roman Przasnyski Główny Analityk GERDA BROKER


Presja płacowa pozostaje jednak umiarkowana

Zgodnie z opublikowanym dziś kwartalnym badaniem koniunktury NBP (tzw. Szybki Monitoring) w II kw. nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń zanotowało jedynie 10,2% firm wobec 10,1% w I kw. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 6,1% r/r wobec 5,1% w maju. W efekcie, w II kw. roczne realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,7% i było najwyższe od III kw. 2008 r. Czerwcowy wzrost zatrudnienia największy od 2007 r.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 19,1 tys. m/m wobec wzrostu o 3,9 tys. w maju. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłych lat odnotowany w czerwcu br. wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym był najwyższy od 2007 r. Naszym zdaniem głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia w czerwcu był, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym, sygnalizowany w badaniach koniunktury (por. MAKROpuls z 1.07.2016).

Oczekujemy, że z powodu narastających problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników roczna dynamika zatrudnienia osiągnie lokalne maksimum w III kw., a począwszy od IV kw. zacznie się stopniowo obniżać. Wsparciem dla naszej prognozy jest obserwowana od maja br. stabilizacja stopy bezrobocia oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych. Sygnalizuje to, że rynek pracy jest bardzo blisko stanu równowagi. Konsumpcja prywatna silnie przyspieszy w II kw. Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w czerwcu do 3,1% z 2,8% w maju. Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w czerwcu 9,4% r/r wobec 8,7% i 7,3% odpowiednio w II i I kw.

Wyraźne przyspieszenie realnego funduszu płac w II kw. w stosunku do I kw. oraz zwiększenie wypłat z programu Rodzina 500+ w czerwcu (2,7 mld zł wobec 2,1 mld zł w maju) stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,2% r/r w II kw. wobec 3,2% w I kw. Dane o płacach i zatrudnieniu pozytywne dla złotego i rentowności Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. 

Jakub Borowski Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

 
Więcej na temat:GUS | zatrudnienie | zarobki | płace w Polsce
POLECANE zwiń