Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

Wtorek, 7 marca 2017 (06:00)

O zmianach w warunkach objętych informacją, dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

Zdjęcie

Zmiana warunków zatrudnienia tylko na piśmie /© Panthermedia
Zmiana warunków zatrudnienia tylko na piśmie
/© Panthermedia

Z pracownikiem podpisaliśmy umowę o pracę od 1 kwietnia 2016 r. na 12 miesięcy. W umowie i w informacji o warunkach zatrudnienia zapisaliśmy, że okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Czy obecnie, wobec zmiany okresu wypowiedzenia (1 m-c), umowę w tym zakresie należy aneksować, czy też wystarczy zaktualizować informację dodatkową?

Pracodawca powinien aneksować umowę i jak najszybciej poinformować pracownika o zmianach warunków zatrudnienia.Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

Reklama

  • rodzaj pracy,  
  • miejsce wykonywania pracy,  
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,  
  • wymiar czasu pracy,  
  • termin rozpoczęcia pracy.

Wymienione wyżej elementy umowy zostały uznane przez ustawodawcę za obowiązkowe. Podawanie w umowie o pracę obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia nie jest natomiast konieczne. Nie znaczy to jednak, że nie może być on w umowie o pracę wskazany.

Ważne:

W treści umowy o pracę można wskazać postanowienia fakultatywne, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę w art. 29 § 1 K.p. sformułowania "w szczególności". Jednak zważywszy, że okres wypowiedzenia w trakcie trwania umowy wydłuża się, określenie go w jej treści nie jest rozwiązaniem praktycznym.

Oferty pracy dla Ciebie

Wymaga bowiem aneksowania umowy w sytuacji, gdy ze względu na osiągnięcie przez pracownika dłuższego stażu pracy, następuje jego zmiana. Dla pracodawcy lepszą formą jest, jeśli już zamierza te kwestie uregulować w treści umowy, zapisać, że okres ten ustalany jest na podstawie art. 36 § 1 K.p. lub wskazać wprost obowiązujące przedziały. Taki zapis pozwoli na uniknięcie konieczności aneksowania umowy w razie zmiany okresu wypowiedzenia.

Zwracamy uwagę!

Bez względu na to, jaki okres wypowiedzenia zapisany zostałby w umowie o pracę, to jeśli byłby on krótszy niż wynikający z art. 36 § 1 K.p., przy rozwiązywaniu umowy przez pracodawcę i tak miałby zastosowanie okres wypowiedzenia wynikający z Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 18 § 1 K.p., postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
Postanowienia umowne mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne i zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony ustala się zgodnie z art. 36 § 1 K.p., co oznacza, że jest uzależniony, identycznie jak w przypadku umowy na czas nieokreślony, od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,  
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,  
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia umowy o pracę powinien być wskazany w informacji o warunkach zatrudnienia, którą każdy pracodawca jest obowiązany doręczyć nowo zatrudnionemu pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy o pracę (art. 29 § 3 K.p.).

W dokumencie tym pracodawca informuje pracownika o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

Informację o warunkach zatrudnienia oraz jej aktualizację zamieszczamy w serwisie www.druki.gofin.pl a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ważne: O zmianach w warunkach objętych informacją, w tym dotyczących długości okresu wypowiedzenia, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a jeżeli rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 32 K.p.).

Poinformowanie pracownika o pierwszych czterech warunkach zatrudnienia wymienionych wyżej, jak i ich zmianie, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.Przykład Pracodawca 1 kwietnia 2016 r. zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas określony i zapisał w niej, że pracownika obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.
Taki sam zapis znalazł się w informacji o warunkach zatrudnienia, jaką przekazał pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Z końcem września 2016 r. upłynął 6-miesięczny okres zatrudnienia tego pracownika w firmie, co oznacza, że obejmuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca powinien, zgodnie z art. 29 § 32 K.p. poinformować pracownika o tej zmianie.
Naszym zdaniem powinien też podpisać z nim aneks do umowy o pracę, choć jego brak, nie ogranicza uprawnień przysługujących pracownikowi. Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 2 z dnia 2017-01-10

 GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń