Pomoc w zakładaniu firm

Czwartek, 16 grudnia 2010 (09:42)

Sytuacja na rynku pracy jest trudna, nawet dla młodych, wykształconych ludzi. Dlatego by uniknąć bezrobocia czy wykonywania pracy poniżej swoich możliwości, warto zastanowić się nad założeniem własnej firmy. W związku z tym, że młodzi ludzie mogą mieć problem z pozyskaniem środków na start, znalezieniem lokalu czy załatwianiem pierwszych formalności, mogą w tym zakresie szukać pomocy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, Urzędach Pracy czy funduszach pożyczkowych.


Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Do podstawowych zadań Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) działających przy wielu szkołach wyższych należy udostępnianie informacji. Tworzą bowiem swoiste banki informacji na temat np. przedsiębiorców działających w danym regionie, a także bazy danych istotne dla potencjalnych pracodawców o studentach i absolwentach poszukujących pracy. Ponadto organizują praktyki i staże zawodowe w renomowanych firmach i instytucjach w ramach Biura Karier. Chodzi tu głównie o organizację praktyk u pracodawców, współpracę z Urzędami Pracy dotyczącą stażów absolwenckich, przygotowywanie dla studentów i absolwentów informacji o regionalnym rynku pracy i możliwościach podwyższania kwalifikacji zawodowych. Zajmują się również promowaniem wśród przedsiębiorców najwybitniejszych absolwentów.

Reklama

Zanim absolwent zdecyduje się na założenie własnej firmy, może skorzystać z szerokiej oferty szkoleń i kursów, które przygotują go do prowadzenia własnego biznesu. W ofercie AIP można znaleźć m.in. kursy i szkolenia na temat zakładania firmy, pozyskiwania środków, marketingu, zarządzania finansami firmy.

Ponadto AIP ułatwiają pozyskiwanie kontaktów biznesowych poprzez udostępnienie bazy przedsiębiorców, organizację spotkań biznesowych, pomoc przy pozyskiwaniu zleceń.

Dla osoby chcącej uruchomić swój pierwszy biznes problemem może być zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i infrastruktury dla własnej firmy. Wychodząc temu naprzeciw, Inkubatory udostępniają takim osobom pomieszczenia, z dostępem do telefonu, Internetu i niezbędnych urządzeń biurowych (faksu, kopiarki). Oprócz tego oferują pomoc w zakresie czynności formalnych związanych z założeniem własnej firmy, np. w wypełnieniu stosownych wniosków i formularzy. Specjaliści z Inkubatora mogą również udzielić wsparcia przy tworzeniu i wdrażaniu biznesplanu czy pozyskiwaniu środków unijnych. Firma powstająca przy pomocy AIP może być również reklamowana na jego stronach internetowych.


Dotacja z Funduszu Pracy

Dużym problemem dla młodych osób jest pozyskanie środków niezbędnych do rozkręcenia własnego biznesu. Absolwenci szkół bez doświadczenia zawodowego oraz niezbędnego zabezpieczenia finansowego nie są atrakcyjni dla banków, dlatego trudno im uzyskać kredyt. Warto więc szukać pomocy finansowej w urzędach pracy, poprzez dotacje pochodzące z Funduszu Pracy czy też ze środków unijnych.

W nowym roku osoby bezrobotne, również te, które dopiero ukończyły naukę, będą mogły ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W 2011 r. Fundusz Pracy będzie dysponował mniejszymi środkami, dlatego warto złożyć wniosek o taką dotację od razu z początkiem roku. Środki te w wysokości do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia mogą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej lub ze względu na miejsce prowadzenia zamierzonej działalności.


Wsparcie ze środków unijnych

Ponadto młodzi przedsiębiorcy szukając wsparcia finansowego mogą brać udział w różnego rodzaju projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Warto zapoznać się z ofertą projektów typowo regionalnych, np. w województwie lubuskim projekt "Mój pierwszy biznes", który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.2. Jego celem jest wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem tego projektu jest podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców woj. lubuskiego, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. W ramach tego projektu uczestnicy otrzymają zarówno wsparcie teoretyczne w postaci serii wykładów, jak i wsparcie finansowe na rozpoczęcie swojego biznesu.


Program Pierwszy Biznes

Rozpoczynający własny biznes mogą również ubiegać się o przyznanie pożyczki w ramach np. Inicjatyw Mikro, czy rządowego programu Pierwszy Biznes, z Funduszy Pożyczkowych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka może być udzielona zarówno osobie bezrobotnej, jak również grupie osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę. Mogą o nią ubiegać się:

  • bezrobotni do 25. roku życia, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek,
     
  • osoby zarejestrowane jako bezrobotne legitymujące się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, które nie ukończyły 27. roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej, np. na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń. Jej wartość może wynieść od 5 tys. zł do 40 tys. zł dla jednej osoby na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Gazeta Podatkowa Nr 724 z dnia 2010-12-16

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń