Latem łatwiej o pracę, ale nie dla każdego

Sobota, 6 sierpnia 2011 (10:29)

Trzeci miesiąc z rzędu spadł w lipcu Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia. Lato to dobry okres dla poszukujących pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w czerwcu z 12,2 do 11,8 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wyniosła 12,1 proc. Od marca spada w tempie ok. 0,1 punktu proc. w skali miesiąca.

Zdjęcie

Trzeci miesiąc z rzędu poprawia się sytuacja osób bezrobotnych /© Panthermedia
Trzeci miesiąc z rzędu poprawia się sytuacja osób bezrobotnych
/© Panthermedia
W czerwcu przedsiębiorstwa nadal pozytywnie oceniały ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym - informuje Maria Drozdowicz z Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Oceny te były jednak nieco bardziej stonowane niż w maju i kwietniu, głównie ze względu na ostrożniejsze prognozy portfela zamówień oraz bieżącej i przyszłej produkcji. Prognozy dotyczące wielkości zatrudnienia nadal wskazują na nieznaczną jego redukcję. W największym stopniu spodziewać się tego można w małych przedsiębiorstwach. Największe redukcje zatrudnienia przedsiębiorcy zapowiadają w firmach produkujących wyroby tekstylne, meble oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji. Największy wzrost zatrudnienia przewidują producenci urządzeń elektrycznych.

Niepokojący z punktu widzenia trwałych zmian na rynku pracy jest spadek liczby ofert pracy napływających do powiatowych urzędów pracy. Tendencję tę obserwujemy w całym pierwszym półroczu 2011 r. W czerwcu do urzędów pracy napłynęło o blisko 5 tys. ofert pracy mniej (ponad 7 proc.) niż w maju. W porównaniu do czerwca ub. roku napływ ogłoszeń o wolnych miejscach pracy zmniejszył się o około 25 proc. Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku ogłoszeń rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu.

Zdjęcie

/
/

Liczba ofert pracy obecnych w Internecie nie zmieniła się istotnie w stosunku do miesiąca poprzedniego. W tym samym okresie przed rokiem liczba takich ofert pracy szybko się zwiększała. Wyraźnie zmniejszyła się liczba ogłoszeń o pracy dla osób o niższych kwalifikacjach w usługach, m.in. dla stażystów i praktykantów, w służbie zdrowia i turystyce. W tych dwóch ostatnich kategoriach ofert nadal jest jednak więcej niż przed rokiem. Mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku jest natomiast wakatów dla lekarzy i farmaceutów.

W okresie czerwiec-lipiec nieznacznie spadła liczba ogłoszeń o pracy dla osób z wykształceniem wyższym humanistycznym, m.in. dla ekonomistów, księgowych, specjalistów od ubezpieczeń. Ich liczba na tle poprzednich lat jest jednak nadal wysoka. Najostrzejszy spadek ogłaszanych wakatów dotyczy prawników. W tej grupie zawodowej liczba ogłoszeń o wolnych miejscach pracy spadła do poziomu niższego niż przed rokiem.

W pozostałych grupach zawodowych nadal notowany jest wzrost ogłoszeń o pracy. Wysoka liczba ofert utrzymuje się m.in. w marketingu. W ostatnim miesiącu wzrosła liczba ogłoszeń o pracy w budownictwie, zarówno dla osób z wykształceniem niższym, jak i wyższym oraz w informatyce, spadła natomiast w produkcji i sprzedaży.

W czerwcu nie odnotowano znaczących zmian w liczbie osób wyrejestrowujących się ze spisów bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy. Liczba ta jest zaledwie o 4 proc. mniejsza w porównaniu z czerwcem 2010 roku. Jednocześnie w urzędach pracy rejestruje się zdecydowanie mniej nowych bezrobotnych. Napływ ten jest o blisko 20 proc. mniejszy w porównaniu z czerwcem 2010 roku. Można przypuszczać, ze część osób znajduje zatrudnienie w szarej strefie, w powiatowych urzędach pracy zaś zarejestrowane są głównie osoby trwale bezrobotne. Dodatkowo, zmniejszenie środków przeznaczanych na programy aktywizacji zawodowej prowadzone przez PUP-y, pogorszyło nieco statystykę bezrobocia. Osoby objęte tymi programami nie były uwzględniane w spisach osób bezrobotnych.

Trzeci miesiąc z rzędu poprawia się sytuacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych młodych (do 25. roku życia), długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ich liczba systematycznie spada, przy relatywnie zbliżonej skali zmian w ujęciu bezwzględnym w przypadku pierwszych trzech grup bezrobotnych.

Utrzymuje się również powolny spadek liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy - w pierwszym półroczu wielkość tej kategorii bezrobotnych malała średnio o 1 proc. w ujęciu miesięcznym. Zauważalna staje się również tendencja spadkowa wielkości wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Maj był trzecim miesiącem spadków, przy czym skala zmian w tym miesiącu była trzykrotnie większa w porównaniu z kwietniem 2011 r.

Maria Drozdowicz, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna