Jak zacząć działalność gospodarczą za dotację z urzędu pracy

Środa, 21 listopada 2012 (12:41)

Osoba, która straciła zatrudnienie, może otrzymać pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu. Jeśli zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotna, może liczyć na prawie 21 tys. zł dotacji

Zdjęcie

Bezrobotny nie musi zwracać dotacji, jeśli prowadzi biznes co najmniej 1 rok, fot. Michał Wiśniewski /Reporter
Bezrobotny nie musi zwracać dotacji, jeśli prowadzi biznes co najmniej 1 rok, fot. Michał Wiśniewski
/Reporter
O dotację na biznes z powiatowego urzędu pracy (PUP) mogą się starać tylko bezrobotni. Jednak nie wszyscy, którzy mają taki status, mogli liczyć na dofinansowanie. Z takiej możliwości skorzystają tylko osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie pracy nie odmówili propozycji zatrudnienia lub skorzystania z innej formy aktywizacji oraz nie otrzymali dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych (np. z UE) środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nie mogą też prowadzić działalności gospodarczej w ciągu roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji. [Przykład 1]

Maksymalna kwota dotacji na biznes odpowiada sześciokrotności średniej płacy w ostatnim kwartale. Chodzi o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, liczone od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Obecnie kwota ta wynosi 20,98 tys. zł. Urząd pracy może ją jednak obniżyć. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane na działalność z branży: wytwórczej, budowlanej, usługowej lub handlowej, która jest prowadzona w sposób ciągły i w celach zarobkowych. Nie można ubiegać się o dotację na biznes polegający na handlu obnośnym i obwoźnym oraz akwizycji.

Pomoc doradcy

Reklama

Bezrobotny, który ubiega się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie musi, choć powinien, wziąć udziału w szkoleniu poświęconym prowadzeniu własnego biznesu zorganizowanym przez urząd pracy. Każdy pośredniak kilka razy w roku organizuje takie kursy. Trwa on zwykle od trzech do pięciu tygodni. Warto z niego skorzystać, bo aby wypełnić szczegółowo wniosek, trzeba umieć na przykład wyliczyć podatek i zyski z planowanej działalności. Praktyka dowodzi, że wysoka efektywność przyznawania przez urząd dotacji zależy od tego, czy wnioskodawca przeszedł szkolenie. Dzięki niemu kandydaci na przyszłych przedsiębiorców mają większe szanse przetrwania na rynku. Oprócz szkolenia muszą też odbyć rozmowę z doradcą zawodowym, który ocenia ich predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Po szkoleniu i rozmowach z doradcą bezrobotni mogą przygotować bardziej profesjonalny biznesplan i poznać podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek jak biznesplan

Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie dotacji składa w urzędzie pracy wniosek (zawierający biznesplan przyszłej działalności). Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznaje dyrektor urzędu pracy po zapoznaniu się z opinią komisji ds. opiniowania wniosków, którą powołuje. W jej skład wchodzą pracownicy urzędu. Niekiedy urząd zastrzega sobie prawo do korzystania w sprawie merytorycznej oceny wniosków z opinii zewnętrznych ekspertów. Złożone w terminie wnioski o dotacje komisja opiniuje na podstawie przyjętych kryteriów. [Przykład 2]

Komisja ocenia m.in.:

• zbieżność pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym bezrobotnego (wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością,

• przygotowanie do prowadzenia działalności,

• przeprowadzoną analizę mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia,

• uzasadnienie przewidywanych kosztów i przychodów z tytułu prowadzenia działalności,

• uzasadnienie zakupów, jakich zamierza dokonać przyszły przedsiębiorca.

Komisja na rozpatrzenie wniosku ma miesiąc. Po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji i jej akceptacji przez dyrektora urzędu pracy bezrobotny podpisuje umowę o dotację. Musi też przedstawić odpowiednie zabezpieczenia jej ewentualnego zwrotu.

Na co dotacja

Dopiero po podpisaniu umowy może wydatkować przyznane środki. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na:

• zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy,

• zakup materiałów, surowców i towarów,

• reklamę,

• koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związane z podjęciem działalności gospodarczej,

• zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji - w tym np. koszty podłączeń mediów,

• zakup domeny internetowej.

Pieniędzy na biznes nie można natomiast przeznaczyć m.in. na zakup samochodu i finansowanie jakichkolwiek szkoleń. Przedsiębiorca będzie musiał zwrócić przyznane mu środki, jeżeli wykorzysta je niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, np. kupi rzeczy, których nie wykazywał we wniosku i nie są niezbędne do prowadzenia jego firmy. Takie same konsekwencje poniesie także wtedy, gdy zaprzestanie działalności gospodarczej przed upływem roku od daty rozpoczęcia jej prowadzenia. Do okresu prowadzenia działalności nie zalicza się przerw w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej. Cofnięcie dotacji jest także sankcją za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnianiu warunków do jej otrzymania.

Przykłady

1. Zawieszenie działalności gospodarczej wyklucza z ubiegania się o dotację

Przedsiębiorca, który prowadził sklep internetowy, zawiesza działalność gospodarczą i rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Zamierza jednocześnie ubiegać się o przyznanie mu jednorazowych bezzwrotnych środków na rozpoczęcie nowego biznesu. Czy ma szanse je otrzymać?

Przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność gospodarczą, bo nie uzyskuje z niej dochodów, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Tak wynika z ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725). Uzyskanie statusu da mu pewne przywileje, np. możliwość korzystania z aktywizacji zawodowej, w tym ze szkoleń. Jednak, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, nie może się ubiegać w urzędzie pracy o dotację na biznes. Mimo uzyskania statusu bezrobotnego w okresie zawieszenia lub odroczenia wykonywania działalności gospodarczej nie uzyska środków z Funduszu Pracy na utworzenie kolejnej firmy.

2. Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powodem zwrotu dotacji

Bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy zamierza otworzyć kwiaciarnię w rodzinnej miejscowości w sąsiednim województwie. Czy komisja pozytywnie rozpatrzy jej wniosek?

Nie, powiatowe urzędy pracy przyznają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko osobom, które zamieszkują i są zarejestrowane jako bezrobotne na terenie danego powiatu. Zamiar uruchomienia firmy w innym powiecie jest powodem odmowy przyznania wsparcia. Tak wynika z regulaminów przyjętych przez PUP, które wiążą dofinansowanie z miejscem prowadzenia działalności. Osoba, której odmówiono z tego powodu przyznania dotacji, nie może odwołać się do sądu, ponieważ odmowa nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Nie warto również zmieniać miejsca prowadzenia działalności już po uzyskaniu dotacji. Urzędnicy sprawdzają bowiem byłego bezrobotnego. Przedsiębiorca będzie musiał oddać przyznaną pomoc finansową do urzędu pracy, jeśli przeniesie biznes do miejscowości znajdującej się w innym powiecie.

Jak otrzymać dotację na firmę z urzędu pracy

Bezrobotny nie musi zwracać dotacji, jeśli prowadzi biznes co najmniej 12 miesięcy

1. Zarejestruj się w urzędzie

Warunkiem uzyskania dotacji jest posiadanie statusu bezrobotnego. Dlatego osoba, która straciła zatrudnienie, a ma dobry pomysł na biznes, powinna zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Powinna też unikać sytuacji, z powodu których status bezrobotnego może utracić. Nie wolno jej dorabiać - nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także umowy-zlecenia.

2. Przygotuj wniosek o dotację

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy traktować jak normalny biznesplan. Trzeba w nim scharakteryzować planowaną działalność, opisać rynek, na którym będzie prowadzona, z uwzględnieniem konkurencji. Trzeba określić otoczenie biznesowe, strukturę firm już działających w tej branży, z podaniem konkretnych danych liczbowych i ich źródła. Należy także scharakteryzować własną ofertę: co będzie sprzedawane i za ile. Wnioskodawca musi także opisać swoich potencjalnych klientów i przedstawić sposoby ich pozyskania.

3. Złóż dokument w urzędzie pracy

Bezrobotni mogą składać wnioski o dotacje w terminach wyznaczonych przez dyrektora urzędu pracy. Są one różne. Bezrobotni składają wnioski wtedy, gdy w danym urzędzie pojawi się w tej sprawie informacja na tablicy ogłoszeń albo na stronie internetowej urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski wyłącznie w formie pisemnej na obowiązującym druku. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej urzędu albo uzyskać go od urzędnika urzędu pracy.

4. Przedstaw zabezpieczenie spłaty dotacji

We wniosku bezrobotny musi też zaproponować zabezpieczenie spłaty dotacji. W praktyce to urzędy pracy narzucają wybór formy zabezpieczenia. Mają do wyboru kilka: poręczenie majątkowe, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, blokadę rachunku bankowego, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Do ustanowienia zabezpieczenia wymagana jest zgoda współmałżonka złożona na piśmie w obecności upoważnionego pracownika urzędu.

5. W razie odmowy staraj się kolejny raz

Bezrobotny po uzyskaniu pozytywnej oceny swojego wniosku przez komisję urzędu i jej akceptacji przez jego dyrektora podpisuje umowę o dotację. Następnie urząd przelewa pieniądze na jego konto. Za nie bezrobotny kupi rzeczy niezbędne do prowadzenia działalności. W urzędzie będzie musiał przedstawić faktury. Komisja urzędu pracy może nie udzielić bezrobotnemu dotacji. Od tej decyzji nie może on się odwołać do sądu. Rozstrzygnięcie komisji nie jest decyzją administracyjną, dlatego nie można zastosować do niego trybów odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Osoba niezadowolona z wyniku rozpatrzenia swojej sprawy może jednak ponownie złożyć wniosek. Nie ma przy tym żadnego okresu, który musi odczekać. Może ubiegać się o wsparcie już przy okazji następnego naboru wniosków.

Beata Lisowska

21 listopada 12 (nr 226)

Podstawa prawna

Art. 2 i 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Dziennik Gazeta Prawna
POLECANE zwiń