Gdzie szukać pieniędzy na własną firmę?

Wtorek, 20 października 2009 (05:59)

W okresie wzrastającego poziomu bezrobocia uruchomienie własnej działalności gospodarczej może okazać się sposobem na uzyskiwanie stałych dochodów. Co oczywiste, własna firma potrzebuje na start zastrzyku gotówki. Istnieje wiele możliwości uzyskania środków finansowych na rozruch biznesu. Kto i w jaki sposób może je uzyskać?

Zdjęcie

Uruchomienie własnej działalności może okazać się sposobem na uzyskiwanie stałych dochodów /© Bauer
Uruchomienie własnej działalności może okazać się sposobem na uzyskiwanie stałych dochodów
/© Bauer
Dotacja z urzędu pracy

Jednorazową dotację z urzędu pracy na założenie własnej firmy bezrobotny może otrzymać w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota 18 488,88 zł (6 × 3 081,48 zł). Wniosek o jej przyznanie należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia przyszłej działalności gospodarczej. O przyznanie dotacji może wystąpić bezrobotny, który:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,

  Reklama


   
 • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
   
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
   
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
   
 • zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia jej wykonywania,
   
 • nie złożył wniosku o przyznanie środków do innego starosty,
   
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.


Wsparcie dla absolwentów

Z programu "Pierwszy biznes" o wsparcie mogą wnioskować osoby bezrobotne do 27. roku życia, legitymujące się wyższym wykształceniem, o ile od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Środki te dostępne są również dla osób, które nie mają wykształcenia wyższego i jednocześnie nie ukończyły 25 lat. O pomoc może ubiegać się zarówno osoba uprawniona, jak również grupa osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę.

Wsparcie to udzielane jest w formie pożyczki, którą można przeznaczyć na zakup wyposażenia technicznego, dostosowanie pomieszczeń do projektowanej działalności, zakup towarów, materiałów i surowców. Maksymalnie można uzyskać do 40 000 zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy, z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy.


Środki dla niepełnosprawnych

O dofinansowanie na własną firmę mogą również ubiegać się osoby niepełnosprawne. Dla nich pieniądze rozdziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczone dla tych niepełnosprawnych, którzy są zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu.

Wniosek o to wsparcie należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi przygotować biznesplan. Wsparcie wypłacane jest w formie dotacji, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, w kwocie nie wyższej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. 46 222,20 zł (15 × 3 081,48 zł).


Dotacje unijne

W ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w wysokości do 40 000 zł. O wsparcie wnioskować mogą osoby, które mają zamiar uruchomić własną firmę i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatkowo przyznawane jest także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6-12 miesięcy od uruchomienia firmy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o dofinansowanie projektu i przechodzić całej skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Wystarczy, że weźmie udział w szkoleniu i napisze biznesplan, który zostanie pozytywnie oceniony. Informacji o dostępności środków w ramach tego działania należy poszukiwać we właściwych terytorialnie urzędach pracy.

Kolejną możliwością jest działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioskować o dofinansowanie mogą m.in. osoby fizyczne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą. Pomoc ta wypłacana jest na zasadzie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych i uzależniona jest od liczby nowych miejsc pracy. Maksymalnie może to być:

 • 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy,
   
 • 200 tys. zł - jeśli miałoby zostać utworzonych więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy,
   
 • 300 tys. zł - jeśli utworzonych będzie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.


Firma w inkubatorze

Dla każdego zaczynającego własny biznes problemem jest pozyskanie pierwszych klientów, zapewnienie firmie własnej siedziby i sprzętu. Inkubatory zapewniają startującym przedsiębiorcom wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, kadrowe i finansowe. Udostępniają biznesmenowi biuro wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy oraz udzielają pomocy prawnej czy księgowej.

Aby przystąpić do inkubatora przedsiębiorczości, zainteresowana osoba musi złożyć wniosek do kierownictwa wybranego inkubatora, na podstawie którego zawierana jest umowa.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),
   
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.07.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 139, poz. 883 ze zm.).

autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa Nr 603 z dnia 2009-10-19

l

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:firma | dofinansowanie
POLECANE zwiń