Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - jak się przygotować?

Poniedziałek, 30 lipca 2012 (11:01)

Zdanie egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, stanowi jedną z dróg prowadzących do wydania certyfikatu księgowego. Zainteresowane egzaminem są przede wszystkim osoby nieposiadające formalnego wykształcenia akademickiego o specjalności rachunkowość, choć często są to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym. Jednak nie tylko doświadczeni księgowi mogą spróbować swych szans przed komisją. Od kilku lat wymogi wstępne zostały tak zminimalizowane, że aby przystąpić do rozwiązywania testów i pytań trzeba posiadać jedynie wykształcenie średnie oraz być niekaranym za przestępstwa związane z księgowością i obrotem gospodarczym.

Gdy spełnia się te kryteria, należy wystąpić z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu, adresowanym do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych terminach egzaminu można uzyskać na stronie Ministerstwa (np. aktualnie podane zostały terminy w II półroczu 2012 roku). Tradycyjnie egzaminy przeprowadzane są w ministerialnym ośrodku w Otwocku (po wcześniejszym zgłoszeniu organizator zapewnia transport z centrum Warszawy).

Od osób egzaminowanych nie jest wymagane ukończenie kursów przygotowujących. Oznacza to, że do weryfikacji wiedzy można przygotować się zarówno w sposób indywidualny, jak też poprzez uczestnictwo w licznie organizowanych kursach i szkoleniach. Bez względu na wybór formy nauki przed datą egzaminu, szczególnie starannie należy przygotować się w dniu sprawdzianu i skompletować wszystkie pomoce dopuszczone przez komisję.

Reklama

Na egzamin należy bezwzględnie zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość i zawierający numer PESEL),
   
 • przybory do pisania (w tym czarny lub niebieski długopis),
   
 • zestaw przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy (np. gotowe opracowania wydawane przez nasze Wydawnictwo lub wydruki z baz aktów prawnych),
   
 • kalkulator, z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Zabronione jest natomiast posługiwanie się telefonami komórkowymi, innymi niż wymienione powyżej publikacjami, porozumiewanie się z innymi uczestnikami egzaminu, a także korzystanie z pomocy osób z zewnątrz.

Bardzo ważne jest, aby dobrze rozplanować czas przeznaczony na rozwiązywanie testów i zadań. Egzamin trwa 4 godziny i obejmuje trzy bloki tematyczne, a w skład każdego z bloków wchodzi następująca liczba pytań testowych i zadań sytuacyjnych:

 • rachunkowość - 30 pytań testowych i od 3 do 6 zadań sytuacyjnych;
   
 • prawo podatkowe - 10 pytań testowych i od 2 do 4 zadań sytuacyjnych;
   
 • ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - 10 pytań testowych i od 1 do 3 zadań sytuacyjnych.

Na poszczególne bloki składają się następujące zagadnienia:

 • Rachunkowość:
   
  • przedmiot, zakres i zasady rachunkowości,
    
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
    
  • inwentaryzacja składników aktywów i pasywów,
    
  • wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny,
    
  • zasady ewidencji zdarzeń,
    
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym,
    
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość,
    
  • zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe,
    
  • podział i rozliczenie wyniku finansowego,
    
  • sprawozdania finansowe,
    
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
    
  • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej,
    
  • podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości;
    

 • Prawo podatkowe:
   
  • pojęcie podatku,
    
  • system podatków w Polsce,
    
  • organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających,
    
  • podatki pośrednie,
    
  • podatki bezpośrednie,
    
  • podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego;
    

 • Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego:
   
  • system ubezpieczeń społecznych,
    
  • zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
    
  • podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika,
    
  • podstawy prawa cywilnego,
    
  • podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej,
    
  • podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego).

Za poszczególne bloki można uzyskać następujące maksymalne liczby punktów (wymagane minimum to 60% z każdego bloku):

 • rachunkowość - 130 punktów;
   
 • prawo podatkowe - 60 punktów;
   
 • ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - 40 punktów.

Jak wynika z powyższego, obszerny zakres zagadnień i obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów z każdego bloku nakazuje stale kontrolować i w sposób oszczędny gospodarować przydzielonym czasem. Pamiętać należy, że zasady rozwiązywania części testowej są następujące: 2 punkty za dobrą odpowiedź, zero punktów za jej brak oraz minus jeden punkt za odpowiedź błędną. Nie opłaca się więc udzielanie odpowiedzi za wszelką cenę na wszystkie pytania, których się nie jest pewnym, gdyż w ogólnym rozrachunku punkty ujemne mogą zniweczyć "dorobek" uzyskany w pozostałej części bloku. Inaczej jest w przypadku zadań sytuacyjnych - tutaj nie przewidziano ujemnego oceniania błędnych odpowiedzi, a zatem wydaje się uzasadnione podjęcie próby rozwiązania każdego zadania - być może będzie podstawa do przyznania części punktacji za tzw. "tok myślenia".

Należy też bezwzględnie przestrzegać zasad wypełniania arkuszy. Nie podlegają bowiem ocenie prace egzaminacyjne, które:

 • zawierają inne poza przydzielonym numerem identyfikacyjnym elementy pozwalające na identyfikację autora pracy;
   
 • nie zawierają kompletnych arkuszy z testami egzaminacyjnymi oraz z zadaniami sytuacyjnymi;
   
 • są rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.

Po rozwiązaniu zestawów należy oczekiwać do dwóch tygodni na ogłoszenie wyników na stronie Ministerstwa Finansów. Odkodowanie następuje przy pomocy indywidualnego numeru przydzielonego na egzaminie.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 22 z dnia 2012-08-01

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:Gazeta Podatkowa | egzamin
POLECANE zwiń