Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników

Środa, 9 czerwca 2010 (06:00)

Niebawem wakacje, czyli okres wczasów, kolonii i obozów. Pracodawcy, aby zmniejszyć ciężar finansowy związany z tego rodzaju wypoczynkiem dzieci swoich pracowników, często udzielają im wsparcia finansowego w formie dopłat. Dla celów podatkowych stanowią one przychód pracownika ze stosunku pracy. W niektórych przypadkach będzie on jednak wolny od podatku.

Zdjęcie

Pracodawcy często udzielają pracownikom dopłat na letni wypoczynek ich dzieci, fot. Adrian Gładecki /Reporter
Pracodawcy często udzielają pracownikom dopłat na letni wypoczynek ich dzieci, fot. Adrian Gładecki
/Reporter
Wypłacane pracownikom świadczenia w związku z wypoczynkiem ich dzieci korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof, jeżeli:

 • przybierają formę dopłaty, którą objęty był wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18,
 • wypoczynek został zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 • dopłatą objęte są wczasy, kolonie, obozy i zimowiska (w tym również połączone z nauką) oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem.

Świadczenie w formie dopłaty

Jak zostało wskazane na wstępie, jednym z warunków, aby świadczenie otrzymane od pracodawcy było objęte preferencją podatkową konieczne jest, aby przybrało ono formę dopłaty. Tymczasem dopłata stanowi częściowe pokrycie wydatku związanego z wypoczynkiem i ma charakter pieniężny. Tak więc pracodawca musi pokrywać wydatki związane z wypoczynkiem tylko w części, aby można było mówić, że mamy do czynienia z dopłatą. Inaczej będzie, gdy pracodawca sfinansuje pracownikowi pełny koszt uczestnictwa jego dziecka np. w obozie. Wówczas świadczenie ze strony zakładu pracy nie jest dopłatą i w całości podlega opodatkowaniu.

Preferencje tylko dla małoletnich

Reklama

Ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla dopłat do wypoczynku dzieci pracownika, ale tylko tych, które nie ukończyły 18 lat. Jeżeli dofinansowany zostanie wypoczynek dziecka, które ukończyło 18 lat, wówczas podlega ono opodatkowaniu, nawet jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof.

Należy w tym miejscu wskazać, że osobą, która otrzymuje omawiane świadczenie, jest pracownik. Dlatego, pomimo że jest ono wypłacane z tytułu wypoczynku dziecka (bez względu na jego wiek) to i tak stanowi przychód pracownika.

Ważna forma wypoczynku i organizator

Omawianą preferencją objęte są wczasy, kolonie, obozy i zimowiska oraz przejazdy z nimi związane. Przy czym spośród wymienionych form wypoczynku do letnich należą:

 • wczasy, tj. wypoczynek poza miejscem zamieszkania, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne,
 • kolonia, tj. zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, dla wypoczynku w czasie wakacji,
 • obóz, czyli zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych.

Przykładowo spływ kajakowy jest rodzajem obozu połączonego z uprawianiem sportu. Tak więc, pomimo że w swojej nazwie nie zawiera słowa "obóz", dopłata do niego jest wolna od podatku. Znaczenie ma bowiem istota wypoczynku, a nie jego nazwa.

Dla celów podatkowych ważne jest również, aby wymienione formy wypoczynku były zorganizowane przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Przy czym przepisy nie określają co należy rozumieć pod tym pojęciem. Powszechnie przyjmuje się, że do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zalicza się zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura turystyczne), jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością.

Źródło finansowania

Dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci do lat 18 mogą być finansowane z różnych źródeł. Przy czym źródło ma znaczenie dla celów podatkowych. Decyduje bowiem w jakiej wysokości świadczenie jest wolne od podatku. Dopłaty otrzymane ze środków funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra są zwolnione od opodatkowania niezależnie od ich wysokości. Ograniczenie kwotowe zwolnienia wystąpi, gdy dopłata będzie sfinansowana z innych źródeł niż wcześniej wymienione, np. środków obrotowych. W tym przypadku wolne od podatku są dopłaty, których wartość w 2010 r. nie przekroczy kwoty 760 zł. Jeżeli natomiast ich roczna kwota przekroczy 760 zł, wówczas nadwyżka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.


Przykład

W 2010 r. pan Karol otrzymał od pracodawcy:

  • w lutym dopłatę do zorganizowanego przez szkołę zimowiska, w którym uczestniczył jego małoletni syn - w wysokości 500 zł,
  • w lipcu dopłatę do kolonii letnich wykupionych w biurze podróży dla swojej małoletniej córki - w wysokości 450 zł.

I przypadek - dopłata pochodziła ze środków ZFŚS

Dopłata z lutego i lipca jest wolna od podatku.

II przypadek - dopłata została wypłacona ze środków obrotowych

Zwolnieniu podlegać będzie wartość otrzymanego świadczenia do wysokości 760 zł. W lipcu 2010 r. pracodawca do przychodów pana Karola doliczy i opodatkuje kwotę 190 zł (950 zł - 760 zł).


Na stosowanie omawianego zwolnienia nie mają natomiast wpływu takie okoliczności, jak:

 • kto (pracodawca czy pracownik) będzie stroną umowy z podmiotem organizującym wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
 • sposób (dokonanie przelewu pieniędzy na konto organizatora wypoczynku albo wypłacenie świadczenia do rąk pracownika) i termin (przed rozpoczęciem wypoczynku lub po jego powrocie) wypłaty dofinansowania,
 • miejsce, w którym wczasy, obóz, kolonia czy zimowisko się odbywają (w kraju czy za granicą),
 • okres trwania wypoczynku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 669 z dnia 2010-06-07

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń