Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

Piątek, 16 maja 2014 (06:00)

Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

Zdjęcie

Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym? /© Panthermedia
Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?
/© Panthermedia

Nie jest to konieczne, ale dla zapewnienia czytelności aktualnego stanu faktycznego, co do obowiązujących warunków zatrudnienia, niewykluczone.

Obowiązujące strony warunki pracy i płacy ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione na mocy wzajemnego porozumienia, którego skutkiem będzie podpisanie aneksu do umowy albo jednostronnie przez pracodawcę w drodze ich wypowiedzenia w trybie określonym w art. 42 § 1 K.p. Powołany przepis reguluje zasady wypowiadania warunków pracy lub płacy. Istotą wypowiedzenia zmieniającego jest przeprowadzenie modyfikacji jednego albo obydwu wymienionych elementów łączącego strony stosunku prawnego. Wypowiedzenie zmieniające może obejmować np. rodzaj pracy, miejsce jej świadczenia, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie jako całość bądź poszczególne jego składniki.


Ważne:

Wypowiedzenie zmieniające jest skuteczne, jeśli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie w sprawie zmiany dotychczasowych z jednoczesnym zaproponowaniem nowych warunków pracy lub płacy.


Oznacza to, że z samej tylko treści wypowiedzenia wynikają nowe warunki pracy lub płacy. Zatem po jego upływie nie jest konieczne przygotowanie aneksu zawierającego zmienione postanowienia umowy o pracę.

Dla omawianej instytucji prawa pracy jest istotne to, że jej skutki zależą od woli pracownika. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków jest bowiem równoznaczna z przekształceniem się wypowiedzenia zmieniającego w definitywne, skutkujące rozwiązaniem umowy o pracę bez podejmowania dodatkowych działań przez pracodawcę. Natomiast w razie wyraźnego lub dorozumianego (milczącego) wyrażenia zgody przez pracownika na zmianę treści stosunku pracy, po upływie okresu wypowiedzenia zmieniona umowa o pracę jest kontynuowana.

Stosownie do art. 42 § 1 K.p., do tej czynności prawnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące definitywnego wypowiadania umowy o pracę. Przy wypowiedzeniu zmieniającym umowy zawartej na czas nieokreślony należy zatem podać przyczynę oraz przeprowadzić konsultację związkową. W każdym przypadku wymagane jest pouczenie pracownika, że w razie odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy tego okresu nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Brak takiego pouczenia skutkuje tym, że pracownik może do końca wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zmienionych warunków pracy lub płacy. Dla prawidłowości wypowiedzenia zmieniającego niezbędne jest ponadto pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy.

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór wypowiedzenia warunków płacy.


Zdjęcie

Wzór wypowiedzenia warunków płacy /Gofin.pl
Wzór wypowiedzenia warunków płacy
/Gofin.pl


Po upływie okresu wypowiedzenia nowe wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie ww. dokumentu. Strony mogą także podpisać aneks do umowy zawierający propozycje pracodawcy przyjęte przez pracownika.


Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 8 z dnia 2014-04-10

GOFIN podpowiada


Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

Więcej na temat:wypowiedzenie | zarobki | warunki pracy
POLECANE zwiń