Czy bony przekazywane pracownikom są dla nich przychodem?

Środa, 18 maja 2011 (09:40)

Pracownicy otrzymują od swoich pracodawców różnego rodzaju dodatki do pensji. Bardzo często przyjmują one postać bonów na zakup towarów bądź usług. Choć są one zwolnione z podatku VAT, w przypadku PIT będą stanowiły prawie zawsze przychód, który należy opodatkować.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Choć bony nie są pieniędzmi, to można je zaliczyć do innych nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracownika, co jest równoznaczne z koniecznością ich opodatkowania podatkiem dochodowym.

Bony opodatkowane PIT niezależnie od źródła ich finansowania

Przepisy ustawy o PIT przewidują sytuację, gdy otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe, socjalne i finansowe nie stanowią przychodu po stronie pracownika. Dzieje się tak, gdy są one finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub z funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jednak ustawodawca zastrzega jednocześnie, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Tak więc niezależnie od źródła finansowania bonów ich wartość stanowi przychód pracownika i jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

Bony na posiłki zwolnione z PIT

Reklama

Jednak nie wszystkie bony stanowią przychód, który musi być opodatkowany podatkiem dochodowym. Zgodnie z ustawą o PIT, przychodu nie stanowi wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21, ust. 1, pkt 11b ustawy o PIT). Dzieje się tak w przypadku, gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. By wywiązać się z tego obowiązku przekazuje im bony na posiłki, nie stanowią one jednak przychodu po stronie pracownika.

Bony dla byłych pracowników nie są przychodem

Również bony otrzymywane przez byłych pracowników nie stanowią przychodu. W ustawie o PIT wyłączone ze źródła przychodów zostały świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Tak więc emeryt, który otrzyma bon na święta z zakładu pracy, w którym wcześniej był zatrudniony, nie będzie musiał zaliczyć go do przychodów i opodatkować podatkiem dochodowym. Ponadto, jeżeli łączna wartość bonów otrzymanych przez danego emeryta bądź rencistę przekroczy kwotę 2280 zł, zostanie pobrany od niej podatek jedynie w wysokości 10% należności (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Dorota Kępka

księgowa Tax Care

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń