Biegły wreszcie się opłaci

Wtorek, 6 sierpnia 2013 (06:00)

- Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafiła kolejna wersja przygotowanego w resorcie sprawiedliwości projektu założeń nowej ustawy o biegłych sądowych. Prace nad uregulowaniem tych zagadnień są podejmowane w MS od wielu lat.

Zdjęcie

Jednym z problemów polskiego systemu sądownictwa jest brak biegłych /123RF/PICSEL
Jednym z problemów polskiego systemu sądownictwa jest brak biegłych
/123RF/PICSEL

Powrót do tematu uregulowania statusu biegłych sądowych w jednym akcie prawnym zapowiadał miesiąc temu podczas obrad sejmowych komisji wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. - Chcemy dokonać tu jakościowej zmiany. Założenia będą przedstawione rządowi w czwartym kwartale tego roku - mówił.      

Zgodnie z przygotowanym projektem założeń nowe przepisy miałaby wejść w życie w drugim kwartale 2014 r. - Projektowana ustawa będzie obejmować uregulowanie statusu biegłych sądowych, określenie warunków nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne uprawnione do wydawania opinii - wskazał resort sprawiedliwości.      

Według planów MS biegłym miałaby zostać przyznana ochrona prawna przysługująca funkcjonariuszom publicznym. Ochrona ta obejmowałaby biegłego wyłącznie podczas wykonywania czynności związanych z przygotowaniem opinii. Tytułem biegłego sądowego mogłyby się posługiwać jedynie osoby wpisane na listę biegłych.      

Biegłych sądowych - zgodnie z projektem - będzie ustanawiał prezes sądu okręgowego decyzją administracyjną, a kadencja biegłego będzie trwała pięć lat z możliwością dalszego przedłużenia po upływie pierwszej kadencji. - Biegli będą ustanawiani dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła oraz innych dziedzin - zaznaczył resort. Prezesi sądów byliby zobligowani do zasięgnięcia opinii na temat doświadczenia zawodowego i kompetencji kandydata na biegłego, np. we właściwych organach samorządu zawodowego. W przypadku wątpliwości prezes sądu mógłby powołać komisję opiniującą kandydata. Przed objęciem funkcji biegły składałby przyrzeczenie wobec prezesa sądu. Unormowane zostaną też kwestie dotyczące powoływania do opiniowania specjalistycznych instytucji np. laboratoriów kryminalistycznych i instytutów badawczych.   

Zaproponowano także, aby biegli zostali zobligowani do prowadzenia rejestrów zawierających informacje na temat wydawanych opinii. Ma to pozwolić na zasięganie informacji o liczbie wydanych ekspertyz oraz podmiotach, które je zlecały, w celu "uzyskania oceny co do jakości opinii".     

W projekcie założeń wskazano, że planowane rozwiązania stanowią próbę całościowego uregulowania kwestii funkcjonowania biegłych, jednak "z wyjątkiem zagadnień związanych z ich wynagrodzeniami oraz kosztami ekspertyz". Już ponad rok temu ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin mówił PAP, że zmiany przepisów o biegłych "nie będą neutralne z punktu widzenia budżetu państwa".

- Jednym z wąskich gardeł polskiego sądownictwa jest brak biegłych, m.in. na Oszacowaliśmy, że podniesienie tych stawek do poziomu akceptowalnego dla lekarzy czy psychologów kosztowałoby budżet państwa rocznie blisko 200 mln zł. Niestety nie będziemy mieli prawdopodobnie na to zgody rządu - mówił PAP Gowin w kwietniu 2012 r.      

Projekty kompleksowych uregulowań odnoszących się do biegłych są zgłaszane od 2006 r. W listopadzie 2010 r. ponad tysiąc uczestników odbywającego się w Warszawie I Kongresu Nauk Sądowych zaapelowało o uchwalenie ustawy dotyczącej biegłych. Aktualnie kwestie dotyczące biegłych sądowych są regulowane na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 2005 r. 

Obecnie w Polsce jest ponad 15 tys. biegłych sądowych wpisanych na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Niezależnie od tego do wydawania opinii powoływane są osoby nieposiadające statusu biegłego sądowego, ale posiadające specjalne wiadomości niezbędne do wydania konkretnej opinii - są to tzw. biegli ad hoc. Powoływanie w nadzwyczajnych sytuacjach "biegłych ad hoc" dopuszcza także skierowany do konsultacji projekt założeń nowej ustawy

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń