Zmiany do rozporządzenia w sprawie wydawania świadectw pracy

Czwartek, 19 stycznia 2012 (10:59)

W Dz. U. nr 251 z dnia 22 listopada 2011 r., pod poz. 1509 opublikowano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Modyfikacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.) jest następstwem nowelizacji Kodeksu pracy przeprowadzonej ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. nr 36, poz. 181), która weszła w życie z dniem 21 marca 2011 r.

Przypominamy, że nowela m.in. zmieniła w art. 97 K.p. treść § 11 oraz dodała § 12-13. Według art. 97 § 11-12 K.p., jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo należy wydać w dniu upływu terminu okresu 24 miesięcy. Gdyby jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę, którą nawiązano przed upływem 24 miesięcy miało nastąpić po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Stosownie zaś do art. 97 § 13 K.p., pracownik pozostający w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie terminowej umowy o pracę może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej z tych umów lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania. Ustawa obliguje pracodawcę do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez pracownika pisemnego wniosku.

Reklama

W konsekwencji powyższego, w treści rozporządzenia doprecyzowano, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (dodany § 1a rozporządzenia).

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie wynikającym z § 1a rozporządzenia oraz z art. 97 § 12 i 13 K.p. nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób (zmieniony § 2 rozporządzenia).

Omawiany akt prawny uchylił przepis § 2a rozporządzenia, który odnosił się do treści art. 97 § 11 K.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją z dnia 21 marca 2011 r. Ponadto zmienił brzmienie pkt 2 załącznika do rozporządzenia w części "SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY". Na podstawie tej zmiany w ust. 1 druku świadectwa pracodawca:

  • zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 K.p. lub przepisami odrębnymi wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,
     
  • wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy lub poprzednich umów, zgodnie z art. 97 § 13 K.p.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 grudnia 2011 r.

  Przykład  

Pracownik był zatrudniony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Załóżmy, że następnie zawarto z nim kolejno następujące po sobie umowy o pracę na czas określony, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. i od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi jedno zbiorcze świadectwo pracy stwierdzające okres zatrudnienia na podstawie zakończonych trzech umów o pracę (umowy na okres próbny i dwóch umów na czas określony) w dniu 31 grudnia 2013 r. W ust. 1 druku świadectwa pracy wpisze wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie ww. umów.

Gdyby pracownik po każdym z zakończonych stosunków pracy żądał wydania świadectwa pracy, to pracodawca obowiązany byłby je wydać w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. W ust. 1 druku świadectwa pracy pracodawca wpisałby okres tego zatrudnienia.Ubezpieczenia i Prawo Pracy Nr 24 z dnia 2011-12-10

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń