Wszystko o abonamencie medycznym

Niedziela, 18 listopada 2007 (08:22)

Stosunkowo nowym zjawiskiem na polskim rynku usług medycznych są abonamenty pracownicze. Rynek usług medycznych w zakresie abonamentów medycznych rozwija się bardzo prężnie i tendencja ta będzie rosła. Jedną ze stron umowy o abonament medyczny jest świadczeniodawca, czyli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, drugą natomiast pracodawca.

Zdjęcie

/AFP
/AFP
Pracodawca z własnych środków może wykupić abonament medyczny dla swoich pracowników. Zakres świadczeń zależy od ustaleń dokonanych przez strony i związany jest z wysokością ponoszonej przez pracodawcę opłaty. Pracodawca ponosi koszty, jednakże zyski wydają się znacznie większe. Abonamenty medyczne stanowią istotny element zarządzenia szczególnie zasobami ludzkimi w organizacji. W artykule przedstawiono podstawowe prawne i praktyczne zagadnienia związane z abonamentem medycznym dla pracowników.

Zdrowie jest szczególną, nadrzędną wartością w życiu człowieka. To bezcenne i pożądane przez wszystkich dobro. Utrata zdrowia powoduje nie tylko konsekwencje indywidualne, ale i społeczne - w szczególności dla pracodawcy chorującego pracownika. Ochrona zdrowia pracowników powinna odgrywać istotną rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi każdego zakładu pracy. Związek między zdrowiem pracowników a ich produktywnością jest oczywisty. Trudno oczekiwać od źle czującego się pracownika nowych pomysłów czy efektywnego wykonywania obowiązków. Dlatego, w poczuciu własnego interesu, coraz więcej zakładów pracy posiada programy oferujące pracownikom dodatkową opiekę medyczną.

Reklama

Pracownicy w Polsce podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i z tego tytułu mają dostęp do opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych. Zakres powyższej opieki medycznej określa ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z uwagi na ograniczoną dostępność i pogarszającą się jakość świadczeń zdrowotnych publicznych, alternatywą staje się prywatna opieka medyczna. Pracownicy ze względu na efektywność funkcjonowania całej organizacji powinni mieć łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej i dlatego też zasadnym jest objęcie ich dodatkową opieką medyczną w formie tzw. abonamentu medycznego.

Dodatkowa opieka medyczna nad pracownikami finansowana przez pracodawcę w węższym rozumieniu obejmuje pojedyncze świadczenia zdrowotne, np. szczepienia przeciwko grypie, natomiast w szerszym rozumieniu - abonament medyczny (stałą, wszechstronną opiekę), będący przedmiotem artykułu.

Pojęcie i charakter prawny abonamentu medycznego

Od połowy lat 90-tych XX wieku na polskim rynku usług medycznych pojawiło się nowe zjawisko. Z wielu jego nazw funkcjonujących na rynku, pozostających często w bezpośrednim związku z nazwą świadczeniodawcy (np. Enel-Care), czy elitarnym charakterem usług (np. VIP, Gold), dominuje określenie "pakiet medyczny" lub "abonament medyczny".

Dla potrzeb niniejszego artykułu opisywana usługa medyczna mająca na celu objęcie dodatkową opieką medyczną pacjenta-pracownika w zamian za miesięczną (ew. roczną) opłatę nazywana będzie abonamentem medycznym dla pracowników. Medicover jako pierwsza tego typu firma w Polsce - od roku 1995 oferuje firmom prywatny Kompleksowy System Opieki Medycznej . Poza Medicoverem, na rynku ogólnopolskim najpopularniejsze centra medyczne oferujące abonamenty medyczne to: Enel-Med, Lux Med, LIM. Ogólnopolskie firmy medyczne świadczą swe usługi przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, czy Poznań. Ich zasięg podmiotowy bywa bardzo duży np. Medicover obsługuje 3 tysiące firm (ok. 150 tys. osób), a Lux Med ma ponad pięć tysięcy firm .

Podstawą prawną udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego jest zawarta przez kontrahentów umowa cywilna. Umowa o świadczenie usług medycznych czy też abonamentu medycznego nie jest uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Jest to tzw. umowa nienazwana. Ma ona niewątpliwie charakter cywilny, opiera się na równorzędności jej stron, a możliwość jej zawierania wynika z fundamentalnej zasady swobody zawierania umów. Jest to umowa o świadczenie usług i na podstawie art. 750 kodeksu cywilnego można do niej stosować przepisy o zleceniu (umowa zlecenia uregulowana jest w art. 734-752 kodeksu cywilnego).

Jedną ze stron umowy o abonament medyczny jest świadczeniodawca, czyli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, drugą natomiast pracodawca. Pracodawca z własnych środków może wykupić abonament medyczny dla swoich pracowników. Zakres świadczeń zależy od ustaleń dokonanych przez strony i związany jest z wysokością ponoszonej przez pracodawcę opłaty.

Reasumując, abonament medyczny to specyficzna usługa oferowana przez świadczeniodawców rynku usług medycznych, której przedmiot związany jest z udzielaniem w ustalonym zakresie świadczeń zdrowotnych pacjentom objętym usługą w zamian za periodyczną opłatę w ustalonej wysokości. Z uwagi na podmiot (adresata usługi), wyróżnić należy dwa rodzaje abonamentów medycznych: dla pracowników i dla pacjentów (klientów) indywidualnych.

Strony umowy

Jedną ze stron umowy o abonament medyczny jest świadczeniodawca, czyli podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Świadczeniodawcą może być tylko podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadających w swej ofercie abonamenty medyczne. Rynek usług medycznych w Polsce jest ograniczony pod względem podmiotowym. Zgodnie z obowiązującym prawem, świadczeń zdrowotnych w Polsce mogą udzielać zasadniczo następujące podmioty:
1. zakłady opieki zdrowotnej (publiczne i niepubliczne),
2. indywidualne praktyki (lekarskie, pielęgniarskie, położnych),
3. grupowe praktyki (lekarskie, pielęgniarskie, położnych).

W praktyce jako strona występować będą tylko zakłady opieki zdrowotnej i to przede wszystkim niepubliczne. Zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (np. szpital, przychodnia, poradnia, medyczne laboratorium diagnostyczne). Drugą stroną umowy jest pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy (czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, jeżeli zatrudniają pracowników).

Pakiety świadczeń zdrowotnych kupuje pracodawca na rzecz pracowników. W zakresie opisywanych abonamentów medycznych pojęcie pracownika należy rozumieć szerzej niż w ujęciu Kodeksu pracy (art.2), ponieważ obejmować one będą również osoby związane stosunkami cywilnoprawnymi (np. kadra menadżerska "zatrudniona" może być na podstawie umów cywilnoprawnych). W rezultacie adresatem usługi medycznej w ramach abonamentu dla pracowników będzie nie tylko osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, ale również osoba związana z organizacją umową cywilną (np. kontraktem menadżerskim, zleceniem).

Abonamenty można wykupić dla części pracowników (np. tylko dla kadry kierowniczej lub jako nagrodę dla "zasłużonych") albo też dla wszystkich pracowników. Możliwe jest za dodatkową opłatą objęcie opieką medyczną członków rodziny pracownika, który posiada abonament (opłata za członka rodziny bywa znacznie niższa). Członkowie rodziny to przede wszystkim małżonek lub dziecko, ewentualnie rodzic.

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń