Obowiązki pracodawcy na początku roku

Środa, 4 stycznia 2012 (06:00)

W prawie pracy jest stosunkowo mało terminów do wykonania czynności, które są określone ścisłą datą. Częściowo wynika to z założenia, że powinności ciążące na pracodawcy powinny być wykonane bez zbędnej zwłoki, chyba że inaczej stanowią przepisy. Niekiedy jednak czas realizacji określonego obowiązku wynika z jego charakteru bądź ze zmiany prawa.

Zdjęcie

/© Panthermedia
/© Panthermedia


Z decyzją w sprawie Funduszu nie można zwlekać

Reklama

Pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz ten są zobowiązani posiadać również pracodawcy budżetowi, bez względu na swój stan zatrudnienia. Pracodawca pozabudżetowy może jednak zrezygnować z ZFŚS, na zasadach ustalonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Tryb rezygnacji zależy od stanu zatrudnienia w zakładzie, liczonego na dzień 1 stycznia danego roku.

Pracodawca, który zatrudnia na ten dzień co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, postanowienie o rezygnacji z tworzenia ZFŚS musi wprowadzić do obowiązującego u niego prawa zakładowego - układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania (art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ZFŚS). Termin, w jakim należy dokonać ewentualnej rezygnacji, nie jest określony, może to więc nastąpić w dowolnym momencie roku kalendarzowego. Trzeba jednak pamiętać, że taki pracodawca do chwili rezygnacji z ZFŚS ma obowiązek odprowadzać odpis na Fundusz. Taki sam sposób postępowania obowiązuje pracodawcę, który na dzień 1 stycznia danego roku wprawdzie nie posiada "20 pełnych etatów", ale zatrudnia osobowo co najmniej 20 pracowników (art. 3 ust. 3b ustawy o ZFŚS). Wskazany pracodawca może również zrezygnować z wypłaty świadczenia urlopowego.

Inna procedura podejmowania decyzji w sprawie funkcjonowania Funduszu i wypłaty świadczenia urlopowego obowiązuje u pracodawcy pozabudżetowego, który nie jest zobowiązany do wydawania regulaminu wynagradzania, tj. zatrudnia poniżej 20 pracowników. Taki pracodawca, jeżeli nie chce tworzyć Funduszu bądź nie chce wypłacać wspomnianego świadczenia, musi poinformować o tym pracowników w ciągu pierwszego miesiąca roku kalendarzowego (art. 3 ust. 3a ustawy o ZFŚS). Jest to decyzja, która dotyczy danego roku kalendarzowego, jeżeli więc pracodawca będzie chciał "przedłużyć" jej moc obowiązującą, będzie musiał ponowić informację w styczniu następnego roku.

W przypadku pracodawcy o stanie zatrudnienia poniżej 20 pracowników nie występuje obowiązek konsultacji rezygnacji z Funduszu lub z wypłaty świadczenia urlopowego z przedstawicielstwem strony pracowniczej. Bezwzględny wymóg dokonania uzgodnień z organizacją związkową lub, w razie jej braku, z przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie, ciąży natomiast na pracodawcy zatrudniającym na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników (art. 3 ust. 3b i art. 4 ust. 3 ustawy o ZFŚS).


Zmiana informacji do końca stycznia

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Na mocy nowelizacji skrócone normy czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, obowiązujące w odniesieniu do pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają zastosowanie tylko wówczas, kiedy lekarz medycyny pracy lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym, wyda zaświadczenie o celowości ich stosowania. Od nowego roku normami powszechnymi w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest więc 8 godzin pracy na dobę i 40 godzin w tygodniu.


Aktualizacji informacji dodatkowej w zakresie norm czasu pracy niepełnosprawnego należy dokonać do końca stycznia 2011 r.


Ponieważ oznacza to zasadniczą zmianę, jeżeli chodzi o obowiązujące niepełnosprawnych normy czasu pracy, wystąpi obowiązek aktualizacji informacji dodatkowej, o której mowa w art. 29 § 3 K.p. Pracodawca musi poinformować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, które objęte są treścią tej informacji, m.in. o zmianie obowiązujących pracownika norm czasu pracy. Aktualizacja informacji dodatkowej powinna zostać dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od wejścia w życie zmian warunków zatrudnienia albo do dnia rozwiązania umowy, jeżeli miałoby to nastąpić przed tym terminem.


Nowe oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy

Od 1 stycznia br., na mocy nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 244, poz. 1454), na pracodawcach zatrudniających kierowców ciąży obowiązek odbierania od nich zmienionych oświadczeń o pracy u innego pracodawcy lub o niepozostawaniu w zatrudnieniu. W porównaniu do oświadczeń obowiązujących do końca 2011 r., aktualnie wymagany dokument zawiera dodatkowy element, tj. wskazanie przeciętnej liczby godzin wypracowanych w drugim zakładzie pracy na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2012 r. wszyscy kierowcy muszą złożyć oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu niezależnie od tego, czy zostało ono nawiązane na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Ponadto w ramach tego oświadczenia muszą poinformować pracodawcę o wykonywaniu przewozów w ramach własnej działalności gospodarczej.

Uzyskanie oświadczenia w nowym brzmieniu nie jest obwarowane konkretnym terminem, z czego wynika, że pracodawca powinien dokonać tego niezwłocznie, w najszybszym możliwym terminie przypadającym po 1 stycznia 2012 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1964 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 1 (833) z dnia 2012-01-02

GOFIN podpowiada

Artykuł pochodzi z kategorii: Kategoria główna

POLECANE zwiń